Blog Archives

I har solgt den soci­al­de­mo­kra­ti­ske sjæl | Arbejderen

Socialdemokratiet valgplakat

Rege­rin­gen har solgt den soci­al­de­mo­kra­ti­ske sjæl til de radi­kale ved at ind­skrive i rege­rings­pro­gram­met, at S, SF og R vil videre­føre VK-​​regeringens øko­no­mi­ske poli­tik. Det har ført til et kurs­skifte på vel­færds­om­rå­det, som mange ikke havde for­ven­tet — og til en histo­risk lav vælgertilslutning.

via I har solgt den soci­al­de­mo­kra­ti­ske sjæl | Arbej­de­ren.

George Lakoff: Soci­a­li­ster ved intet om for­nuft | Viden​skab​.dk

George Lakoff

Ven­stre­o­ri­en­te­rede poli­ti­kere mis­for­står den måde, men­ne­skets hjerne fun­ge­rer på. Der­for har de svært ved at sætte den poli­ti­ske dags­or­den. Sådan lyder det fra den ame­ri­kan­ske super-​​forsker George Lakoff.

via George Lakoff: Soci­a­li­ster ved intet om for­nuft | Viden​skab​.dk.