Blog Archives

Makroø­ko­nomi – Mikroøkonomi

Økonomiske modeller

Hvad er for­skel­len på Makroø­ko­nomi og Mikroø­ko­nomi? Hvor­for er Makroø­ko­nomi cir­ku­lær og Mikroø­ko­nomi tovejs? Hvor­for er det noget slud­der når poli­ti­ke­rer bru­gere bil­le­der fra hus­hold­nin­gen når de omta­ler stats­bud­get­tet? Alt dette og fak­tisk ikke ret meget mere får du hvis du læser denne artikel …

Øko­no­mi­ske Model­ler I

Dette er ikke en pølsevogn

En kort gen­nem­gang af model-​​begrebet som det anven­des i øko­nomi. Model­ler kan være rig­tigt gode til at give en helt spe­ci­fik infor­ma­tion, men det kan være pro­ble­ma­tisk at man ofte anven­der dem som “viden­ska­be­ligt” grund­lag for påstande som de rent fak­tisk ingen dæk­ning giver for.