Sta­tusup­da­tes

mette frederiksen fb kommentar velfærd fremfor skattelettelser mette frederiksen skattelettelserMette Fre­de­rik­sen

Mette Frederiksen (S) harcelerer over et VKO forslag om selskabsskattelettelser. 1½ år efter indfører hendes egen regering en lignende lettelse

Mette Fre­de­rik­sen (S) har­ce­le­rer over et VKO for­slag om sel­skabs­skat­te­let­tel­ser. 1½ år efter ind­fø­rer hen­des egen rege­ring en lig­nende selskabsskattelettelse

 


Sel­skabs­skat — let­telse 2013

Det for­ly­der at rege­rin­gen nu vil sænke sel­skabs­skat­ten med 3% fra 25% til 22%

Kun hver 3. sel­skab i Dan­mark beta­ler skat. Det har for­skel­lige årsa­ger — ikke mindst en lov­giv­ning der gør det let at flytte over­skud ud af lan­det og såle­des vælge en anden beskat­nings­mo­del end den danske.

Bistands­land — En bachelor i kom­mu­ni­ka­tion går i fisk …

Her er en film der hed­der ‘Bistandsland’

Den er såmænd rig­tigt pænt skruet sam­men, men den er fuld af vrøvl og for­kerte oplysninger.

Fil­mens hoved­per­son har en bachelor i kom­mu­ni­ka­tion. så vi må håbe at de unge mænd har nogle for­æl­dre i bran­chen der vil ansætte dem. Enten det, eller at kra­vene til rek­la­me­film for discount-​​produkter er meget ringe — for jeg har svært ved at se en blom­strende kar­ri­ere som kom­mu­ni­ka­tør udspringe fra dette “svendestykke”.

Er ideen rød?

Et lille værktøj til politikere fra S og SF

Et lille værk­tøj til poli­ti­kere fra S og SF

Som en lille hjælp til den bek­lemte dan­ske ven­stre­fløj til­by­der UhDan­mark denne højst instruk­tive gra­fik. Gra­fik­ken er base­ret på noget af den aller-​​seneste viden og tek­no­logi og gør det muligt meget let og hur­tigt at afgøre om en poli­tisk ide er borgerlig/​konservativ/​liberalistisk (blå) eller om det er muligt at ideen kan være soci­a­li­stisk (rød)

AE: Dan­mark er ikke læn­gere Euro­pas mest lige land


Fakta:

  1. Ulig­he­den er ste­get i Dan­mark
    I årene 2001–2009 steg Gini-​​koefficienten fra 22 til 27 — næsten 25%
  2. Blandt vest­eu­ro­pæ­i­ske natio­ner har kun Island en højere stig­ning i ulighed
  3. I den samme peri­ode har lande som Fin­land, Norge og Stor­bri­tan­nien haft et fald i ulighed
  4. Det ser ikke ud til at det vil vende

Zeit­geist 2: Addendum

ZEITGEIST 2: ADDENDUM (FULL MOVIE!) - PLEASE SHARE - YouTube

ZEITGEIST 2: ADDENDUM (FULL MOVIE!) – PLEASE SHARE – YouTubehttp://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​1​g​K​X​9​T​W​R​y​f​s​&​a​m​p​;​n​o​r​e​d​i​r​e​c​t=1The fol­lowup to the ori­gi­nal film by: Peter Joseph w/​ focus on money, cor­rup­tion, scan­dals and  Jacque Fresco /​ The Venus Project.

 

Om hvor­dan grund­prin­cip­per i den moderne øko­nomi for­hin­drer en effek­tiv og ratio­nel indret­ning af verden.

Synop­sis

Fil­men star­ter og slut­ter med  uddrag fra en tale af

Adam Cur­tis: The Cen­tury Of The Self

The Century Of The Self - YouTube

The Cen­tury Of The Self — YouTube
Pri­vate sel­ska­ber og poli­ti­kere bru­ger psy­ko­lo­gi­ske tek­nik­ker til at skabe, aflæse og til­freds­stille vore længs­ler og behov. I “The Cen­tury Of The Self” afdæk­ker Cur­tis hvor­dan og hvor­for det er ble­vet sådan.

Denne serie hand­ler om hvor­dan mag­tens mænd har anvendt Freuds teo­rier i et for­søg på at kon­trol­le­rer den far­lige pøbel i mas­se­de­mo­kra­tiets tidsal­der
Adam Cur­tis i intro­duk­tio­nen til før­ste afsnit.

Cata­stroika — pri­va­ti­se­rin­gen af Grækenland

INFOWAR PRODUCTIONS præ­sen­te­rer
Cata­stroika

En doku­men­tar om pri­va­ti­se­rin­ger i Græken­land. Gen­nem for­tæl­lin­gen om andre pri­va­ti­se­rin­ger i Europa, her­un­der cata­stroi­kaen i Rusland bely­ses den Græ­ske rege­rings pri­va­ti­serxin­ger af natio­nale vær­dier. En pri­va­ti­se­ring der begrun­des med “nød­ven­dig­hed”, men som sna­rere synes at tjene mul­ti­na­tio­nale interesser.

Foghs afgø­rende sejr over ven­stre­fløjen var ikke valgsejren

Vi mang­ler sprog
copy­right: Red is the bad colour

Valgsej­ren var kun for­ud­sæt­nin­gen for en langt vig­ti­gere sejr, nem­lig sej­ren i det Rune Lyk­ke­berg, jour­na­list og debat­tør ved dag­bla­det Infor­ma­tion, kal­der ‘Kam­pen om sandhederne’.

Hvis du kan bestemme hvor­dan et pro­blem skal for­mu­le­res, kan du også bestemme hvor­dan løs­nin­gen skal se ud.

På Island red­der man bor­gere, ikke banker …

Artik­len er skre­vet på tysk af Jens Ber­ger, og over­sat af mig
ori­gi­na­len kan læses her:
http://​www​.taz​.de/​D​e​b​a​t​t​e​-​F​i​n​a​n​z​k​r​i​s​e​/​!​1​0​1​1​98/

Som en anden væl­tet kana­ri­e­fugl i en nygra­vet tun­nel i det finan­si­elle systems guld­mine, burde Island, kri­sens før­ste offer, have tjen som en advar­sel. Et tid­ligt, men umi­sken­de­ligt var­sel af en død­sens­gif­tig atmosfære.

Høje ren­ter lok­kede inter­na­tio­nale banke, fonde og småin­ve­sto­rer til der til gen­gæld i åre­vis pum­pede mil­li­ar­der ind i den 300.000 sjæ­les store ø’s stærkt dere­gu­le­rede bank­sy­stem. Afte­nen før knæk­ket havde de tre stør­ste ban­ker i Island en sam­let balance på ni gange Islands sam­lede øko­no­mi­ske formåen.

Vir­ke­lig­he­den ind­hen­ter Fogh | Information

Han for­vand­lede en høj­konjunk­tur til en kri­seø­ko­nomi, han smadrede sit poli­ti­ske parti og gjorde det far­li­gere at være dan­sker i ver­den. Det står nu klart, at Anders Fogh Ras­mus­sen ikke var en stor statsminister

via Vir­ke­lig­he­den ind­hen­ter Fogh | Infor­ma­tion.