Rege­rin­gens mange refor­mer øger ulig­he­den | Information

Fem store refor­mer. Fem refor­mer som alle har øget uligheden.

Sådan lyder reg­ne­styk­ket, efter at finans­mi­ni­ster Bjarne Corydon(S) nu har opgjort, hvor­dan refor­merne af før­tids– og fleksjob, kon­tant­hjælp samt SU’en har påvir­ket den såkaldte gini-​​koefficient. Målet for ind­komstulig­he­den, hvor nul sva­rer til, at alle har den samme ind­komst og 100 til, at en enkelt har det hele[

via Rege­rin­gens mange refor­mer øger ulig­he­den | Infor­ma­tion.

Sult ryk­ker dit poli­ti­ske stå­sted | Viden​skab​.dk

Hvis vi er sultne, når vi bli­ver spurgt om vores hold­ning til vel­færd, så er vi mere til­bø­je­lige til at støtte en social vel­færds­po­li­tik, viser ny dansk forsk­ning. Det er en bio­lo­gisk impuls, som sik­rer overlevelse.

via Sult ryk­ker dit poli­ti­ske stå­sted | Viden​skab​.dk.

Fir​ma​skat​.dk | Septima

Inter­ak­tivt kort over dan­ske fir­ma­ers skattebetaling.

Vel­kom­men til fir​ma​skat​.dk — en visu­a­li­se­ring af dan­ske sel­ska­bers beta­ling af sel­skabs­skat for 2011 udvik­let af Septima.

Hvad viser kortene?

Kor­tene viser de dan­ske sel­ska­bers (ApS, A/​S mv.) beta­lin­ger af sel­skabs­skat for­delt på dis­ses adres­ser rundt omkring i lan­det. I neder­ste højre hjørne kan du se en signaturforklaring.

Bemærk at der kan være mange gode grunde til at et sel­skab ikke har betalt sel­skabs­skat — f.eks. store investeringer.

Ven­stre­fløjen bør vælge sine kampe | Net­a­vi­sen Pio­Ne­ta­vi­sen Pio

cigarette

Peter Hum­mel­gaard Thom­sen: Leder: Hvis ven­stre­fløjen brugte ligeså mange kræf­ter på at begrænse finans­sek­to­rens og kapi­ta­lis­mens ene­væld, som vi bru­ger på at dik­tere det gode liv over­for de der burde være vores ker­ne­væl­gere, så stod vi nok en del stær­kere i disse år.


via Ven­stre­fløjen bør vælge sine kampe | | Net­a­vi­sen Pio­Ne­ta­vi­sen Pio.

Tor­tur og den tik­kende bombe | Information


Kan mis­hand­ling af en for­modet ter­r­o­rist være i orden, hvis det kan redde men­ne­ske­liv, lød spørgs­må­let til en debat, hvor Kon­ser­va­ti­ves Tom Behnke stødte sam­men med Hans Jør­gen Bonnichsen

via Tor­tur og den tik­kende bombe | Infor­ma­tion.

Seks fal­ske myter om tortur

Torture Inquisition

Næsten halv­de­len af dan­skerne tror, at det kun er ter­r­o­ri­ster, der udsæt­tes for tor­tur. Sand­he­den er, at tor­tur især anven­des mod uskyl­dige og fat­tige, skri­ver Karin Verland

via b.dk.

Eks­pert: Kom­mu­ner stil­ler ’græn­se­over­skri­dende’ spørgs­mål til enlige mødre | Information

Brev fra Holbæk kommune til enlig forsørger.

Kom­mu­ner går over stre­gen i jag­ten på mulige soci­al­bed­ra­gere, når de til enlige mødre sen­der spørgs­mål, der ifølge lek­tor i soci­al­ret ved Aal­borg Uni­ver­si­tet Nina Von Hielmcrone enten er irre­le­vante, græn­se­over­skri­dende eller direkte inti­mi­de­rende. KL mener ikke, spørgs­må­lene er usædvanlige

via Eks­pert: Kom­mu­ner stil­ler ’græn­se­over­skri­dende’ spørgs­mål til enlige mødre | Infor­ma­tion.

Dan­skerne afvi­ser nul­vækst i det offent­lige | UGEBREVET A4

Danskerne parate til at lade offentlige udgifter stige

Lan­dets stør­ste parti, Ven­stre, mar­ke­rer sig med et bud­skab om at fast­fryse udgif­terne til det offent­lige. Men ifølge en ny under­sø­gelse er et klart fler­tal af dan­skere indstil­let på at lade de offent­lige udgif­ter stige. Fler­tal­let er også parat til at betale mere i skat for bedre hospi­ta­ler og ældrepleje.

via Dan­skerne afvi­ser nul­vækst i det offent­lige | UGEBREVET A4.

Arbej­der: Jeg for­står sgu’ godt de kol­le­ger, der stem­mer Dansk Fol­ke­parti — Poli​ti​ken​.dk

Når jeg luf­ter mine ven­stre­o­ri­en­te­rede hold­nin­ger over for kol­le­gaer på byg­ge­plad­sen, slår det mig, at jeg ikke har gode svar på de pro­ble­mer, som de står med. Og det har jeg til­fæl­les med resten af venstrefløjen.

Den vig­tig­ste årsag til høj­re­d­rej­nin­gen blandt pri­va­tan­satte arbej­dere er, at ven­stre­fløjen totalt mang­ler svar på de udfor­drin­ger, arbej­dere står over for. Jeg for­står sgu godt de kol­le­gaer, der stem­mer på Dansk Folkeparti«.

via Arbej­der: Jeg for­står sgu’ godt de kol­le­ger, der stem­mer Dansk Fol­ke­parti — Poli​ti​ken​.dk.

Poli­tiet klar med vand­ka­non til top­mø­det — Poli​ti​ken​.dk

Poli­tets nye­ste køre­tøj kla­rer 75–100 km/​t, vejer 20 ton og en ræk­ke­vidde på 30–60 meter.

Den solide køre­tøj er en sik­ret vand­ka­non, der iført ‘pan­ser og plade’ kan sæt­tes ind under uro­lig­he­der, for eksem­pel i for­bin­delse med det kom­mede klimatopmøde.

Men køre­tø­jet, som poli­tiet beteg­ner som en brand– og ryd­nings­vogn, er ikke tænkt som en deci­de­ret vand­ka­non, der kan spule demon­stran­ter af banen.

via Poli­tiet klar med vand­ka­non til top­mø­det — Poli​ti​ken​.dk.

How to Lie with Sta­ti­stics | Dar­rel Huff

How to Lie with Sta­ti­stics is a book writ­ten by Dar­rell Huff in 1954 pre­sen­ting an intro­duction to sta­ti­stics for the gene­ral rea­der. Huff was a jour­na­list who wrote many “how to” arti­c­les as a fre­elan­cer, but was not a statistician.

The book is a brief, bre­ezy, illu­stra­ted volume out­li­ning com­mon err­ors, both inten­tio­nal and unin­ten­tio­nal, asso­ci­a­ted with the inter­pre­ta­tion of sta­ti­stics, and how these err­ors can lead to inac­cu­rate con­clu­sions. In the 1960s and ‘70s it became a stan­dard text­book intro­duction to the sub­ject of sta­ti­stics for many col­lege stu­dents. It has become one of the best-​​selling sta­ti­stics books in history, with over one and a half mil­lion copies sold in the English-​​language edi­tion, even though the mone­tary examp­les have become dated because of inf­la­tion.[1] It has also been widely translated.

(tekst: http://​en​.wikipe​dia​.org/​w​i​k​i​/​H​o​w​_​t​o​_​l​i​e​_​w​i​t​h​_​s​t​a​t​i​s​t​ics )

Udlan­det: Dan­mark bed­ste sted at drive virk­som­hed | Nyhe­der | DR

the economist the next supermodel denmark

Før­ste­plad­ser på stribe

Og han står ikke alene. Det sene­ste halve år har Dan­mark taget tre 1. plad­ser i lig­nende ana­ly­ser fra gigan­ter som Ver­dens­ban­ken og Gold­man Sachs, mens The Eco­no­mist giver en før­ste­plads til hele Scandinavien.

Den ame­ri­kan­ske virk­som­hed Bio­gen ldec har netop inve­ste­ret fire mil­li­ar­der i Hillerød.

- Det dan­ske for­ret­nin­s­miljø er vir­ke­lig sta­bilt og posi­titvt for en for­ret­ning som os, siger Est­her Ale­gria, admi­ni­stre­rende direktør.

via Udlan­det: Dan­mark bed­ste sted at drive virk­som­hed | Nyhe­der | DR.

Bright Minds and Dark Attitudes

Lower Cog­ni­tive Abi­lity Pre­di­cts Gre­a­ter Preju­dice Through Right-​​Wing Ide­o­logy and Low Inter­group Contact

Despite their important impli­ca­tions for inter­per­so­nal behavi­ors and rela­tions, cog­ni­tive abi­li­ties have been lar­gely ignored as expla­na­tions of preju­dice. We pro­po­sed and tested medi­a­tion models in which lower cog­ni­tive abi­lity pre­di­cts gre­a­ter preju­dice, an effect medi­a­ted through the endor­se­ment of right-​​wing ide­o­lo­gies (social con­ser­va­tism, right-​​wing aut­ho­ri­ta­ri­a­nism) and low levels of con­tact with out-​​groups. In an ana­ly­sis of two large-​​scale, natio­nally rep­re­sen­ta­tive Uni­ted King­dom data sets (N = 15,874), we found that lower gene­ral intel­li­gence (g) in child­hood pre­di­cts gre­a­ter racism in adult­hood, and this effect was lar­gely medi­a­ted via con­ser­va­tive ide­o­logy. A secon­dary ana­ly­sis of a U.S. data set con­fir­med a pre­di­ctive effect of poor abstract-​​reasoning skills on anti­ho­mo­se­xual preju­dice, a rela­tion par­ti­ally medi­a­ted by both aut­ho­ri­ta­ri­a­nism and low levels of inter­group con­tact. All ana­ly­ses con­trol­led for educa­tion and socio­eco­no­mic sta­tus. Our results sug­gest that cog­ni­tive abi­li­ties play a cri­ti­cal, albeit unde­rap­pre­ci­a­ted, role in preju­dice. Con­sequently, we recom­mend a heigh­te­ned focus on cog­ni­tive abi­lity in research on preju­dice and a bet­ter inte­gra­tion of cog­ni­tive abi­lity into preju­dice models.

Tid­li­gere over­vis­mand: Det er VK-​​regeringens skyld — Poli­tiko | www.b.dk


Dansk øko­nomi var overop­he­det, men alli­ge­vel pøsede den tid­li­gere VK-​​regering ben­zin på bålet i form af øgede offent­lige udgif­ter og skat­te­let­tel­ser. Der­med bærer de skyld for kri­sens dybde, mener tid­li­gere over­vis­mand Chri­sten Sørensen.

via Tid­li­gere over­vis­mand: Det er VK-​​regeringens skyld — Poli­tiko | www.b.dk.

De dan­ske løn­nin­ger er langt nok nede nu | EPN​.DK

De dan­ske løn­nin­ger er fal­det så meget, at de nu har nået et kon­kur­ren­ce­dyg­tigt niveau, kon­klu­de­rer flere eksperter.

Det dan­ske løn­ni­veau er kom­met så langt ned, at det har fun­det en balance. Efter flere år med fyrings­run­der hver og hver anden dag og løn­pres nedad ved hver ene­ste for­hand­ling kan løn­mod­ta­gerne ånde let­tet op.

via De dan­ske løn­nin­ger er langt nok nede nu — Arbejds­mar­ked — Sam­fund.

Er men­ne­sket og mar­ke­det sym­pa­tisk, Adam Smith? | Information

Ven­stre­fløjen har taget patent på sym­pa­tien, men sådan bør det ikke være, for mar­ke­det er også sym­pa­tisk. Væl­ger ’the eco­no­mic man’ at snyde, vil det nem­lig skade hans ry, og ingen vil frem­over handle med ham. Han er der­for nødt til at være opta­get af, hvad andre tæn­ker om ham og hand­len. Den stør­ste egoist på mar­ke­det er den, der er bedst til at for­stå, for­nemme og leve sig ind i andres behov

via Er men­ne­sket og mar­ke­det sym­pa­tisk, Adam Smith? | Infor­ma­tion.

Pie Charts Are The Worst — Busi­ness Insider

numbers with pie options

The pie chart is easily the worst way to con­vey infor­ma­tion ever deve­l­oped in the history of data visualization.

Sure, there are other more cum­ber­some ways to arti­cu­late data. But none have the cre­di­bi­lity nor the widespread use that the pie chart has.

via Pie Charts Are The Worst — Busi­ness Insi­der.

Tibet-​​aktivister får mini­ster i sam­råd | Avi​sen​.dk

Jailed Panda

photo: Matt Ryall

r /​>
Tre betjente stil­lede sig ved siden af Luna Peder­sen. Idet Yu Zhengs­heng ankom, lynede hun sin trøje ned, så hen­des t-​​shirt med et tibe­tansk flag blev synligt.

Men dette var for meget for dansk politi. “Hey, hey … vend hende om, vend hende,” råbte en betjent ifølge komitéen til sine kol­le­ger. En anden repræ­sen­tant for ordens­mag­ten beor­drede hende ifølge komitéen til at lyne op. Lidt efter blev hun bort­vist fra området.

via Tibet-​​aktivister får mini­ster i sam­råd — Avi​sen​.dk.

Ledige føler sig set ned på | UGEBREVET A4

Fire ud af ti ledige føler sig set ned på, fordi de er ledige. Det viser en ny under­sø­gelse. Følel­sen af at være ugle­set kan gøre det svæ­rere for ledige at få arbejde, lyder det fra fag­for­bund og for­sker. Poli­ti­kerne, medi­erne og arbejds­gi­verne får skyl­den for, at arbejds­løse føler sig nedværdigede.

via Ledige føler sig set ned på | UGEBREVET A4.

saadan er det at være arbejdsloes

Begre­bet “soci­alt bed­ra­geri” dæk­ker også over kom­mu­ner­nes egne fejl | Dit​Per​spek​tiv​.dk

Debat­ten om soci­alt bed­ra­geri er igen blus­set op, men hvor meget ved vi egent­lig om soci­alt bed­ra­geri i Dan­mark og hvor­dan er de soci­ale ydel­ser for­delt? Få sva­ret og læs også her, hvor­dan eks­per­ter på områ­det ser med skep­sis på myn­dig­he­der­nes meto­der. De blev i denne uge udstil­let i en doku­men­tar på DR.

via http://​www​.dit​per​spek​tiv​.dk/​a​r​t​i​k​e​l​-​1​2​111

.

Fører rege­rin­gen en ansvar­lig øko­no­misk poli­tik? | Kri­tisk Debat

Bag­grun­den: VKO-​​regeringen lod stå til[1]
Efter næsten ti år med VKO-​​flertal i Fol­ke­tin­get fik Dan­mark en centrum-​​venstre rege­ring i Dan­mark i okto­ber 2011. For­vent­nin­ger var store efter ti år, hvor den øko­no­mi­ske sty­ring havde sej­let under Anders Fogh Ras­mus­sen. Poli­ti­ske udfor­drin­ger blev mødt med øgede offent­lige udgif­ter, skat­te­re­duk­tion i flere omgange og intro­duk­tion af afdrags­frie bolig­lån. Huj hej, hvor det gik, bolig­pri­ser, byg­geri og beskæf­ti­gelse steg alt for hur­tigt. Enhver fagø­ko­no­misk kri­tik blev fejet af bor­det med en arro­gant bemærk­ning om, at de øko­no­mi­ske lærebø­ger burde skri­ves om. Da den øko­no­mi­ske krise satte ind i kølvan­det på den inter­na­tio­nale finanskrise var ned­t­u­ren dog helt på linje med det, som de eksi­ste­rende lærebø­ger inde­holdt; men da var Anders Fogh Ras­mus­sen krø­bet i skjul i Bruxel­les som NATOs gene­ral­se­kre­tær. Til­bage stod opryd­nings­ar­bej­det med en arbejds­løs­hed, der steg lodret, offent­lige finan­ser i en sør­ge­lig for­fat­ning og nok så alvor­ligt pri­vate erhvervsin­ve­ste­rin­ger, der næsten var halveret.

via Kri­tisk Debat — Artik­ler: Fører rege­rin­gen en ansvar­lig øko­no­misk poli­tik?.

Kom­mu­ners hen­vis­ning til Frel­sens Hær bekym­rer mini­ster | Information


Social– og Inte­gra­tions­mi­ni­ster, Karen Hæk­kerup (S), vil se nær­mere på kom­mu­ner­nes sagsbehandlinger.

Det sker, efter Frel­sens Hær har for­talt om en vold­som stig­ning i folk, der efter­spør­ger hjælp, og hvad der ifølge Frel­sens Hær især er bekym­rende, nem­lig at kom­mu­ner er begyndt at hen­vise nød­li­dende bor­gere til organisationen.

via Kom­mu­ners hen­vis­ning til Frel­sens Hær bekym­rer mini­ster | Infor­ma­tion.