Her er de stør­ste gyldne hånd­tryk | Nyhe­der | DR

Den fyrede Dan­ske Bank-​​topchef Eivind Kol­ding kan tage 18 måne­ders løn og der­med omkring 23 mil­li­o­ner kro­ner med sig, efter at han man­dag er ble­vet afskediget.

Og han er ikke den ene­ste dan­ske erhvervs­le­der, der har fået et mil­li­onbe­løb efter en fratrædelse.

via Her er de stør­ste gyldne hånd­tryk | Nyhe­der | DR.

Sparekasse-​​direktør sagde op efter 19 dage: Fik en mil­lion — Poli​ti​ken​.dk

En mil­lion kroner.

Så meget fik Hen­ning Bar­søe med sig, da han i ons­dags valgte at sige sit job op som admi­ni­stre­rende direk­tør i Svend­borg Sparekasse.

Kun 19 dage efter han var til­t­rådt, og inden han over­ho­ve­det havde nået at sætte sig rig­tigt til rette i direk­tør­sto­len, hvil­ket han efter aftale først skulle gøre med udgan­gen af måneden.

via Sparekasse-​​direktør sagde op efter 19 dage: Fik en mil­lion — Poli​ti​ken​.dk.

Mar­ked­sø­de­lagt jour­na­li­stik | Jour​na​li​sten​.dk

Her blev vi præ­sen­te­ret for en ny fokusgruppe-​​undersøgelse, der gav ledel­sen anled­ning til at slå alarm. Man havde nem­lig spurgt en gruppe men­ne­sker: Hvis TVA­vi­sen eller DR1 var mad, hvil­ken ret var den så? En ung fløs på bare 16 år sva­rede: Sovs og kartofler!

via Mar­ked­sø­de­lagt jour­na­li­stik | Jour​na​li​sten​.dk.

Den Dan­ske Publi­cist­klub — Publi­cist­pri­sen til Ole Sippel

Det posi­tive er, at store dele af den dan­ske medi­e­ver­den sta­dig ser det som sin opgave at holde øje med det demo­kra­ti­ske puls­slag og ikke lader sig kyse — men det er jo også rig­tigt, at medie-​​verdenen — abso­lut inklu­sive TV — er ble­vet så kom­merci­a­li­se­ret, at de tra­di­tio­nelle væsentligheds-​​kriterier mange ste­der har fået nogle ordent­lige vrid­nin­ger i skru­estik­ken. Jag­ten på oplagstal, lyt­ter– og seer­tal er i dag så inten­siv, at man ofte und­la­der at skelne mel­lem skidt og kanel, mel­lem uvæ­sent­lig­hed og væsent­lig­hed med den unu­an­ce­rede skar­p­vinkling og sen­sa­tio­na­li­se­ring som ledsa­gere. Info­tain­ment er kom­met os bety­de­ligt nærmere.

via Den Dan­ske Publi­cist­klub — Publi­cist­pri­sen til Ole Sip­pel.

Der er brug for, at flere siger højt, at Milton Fri­ed­man tog fejl | Information

Milton Fri­ed­man havde ret i sin tro på mar­ke­dets evne til at skabe vel­stand. Men han fej­l­ede afgø­rende i sin ekstreme tro på, at mar­ke­det ikke skal sty­res. Hans berømte bog ’Det frie valg’ genud­gi­ves i anled­ning af nobel­pri­s­ø­ko­no­mens 100-​​årsdag

via Der er brug for, at flere siger højt, at Milton Fri­ed­man tog fejl | Infor­ma­tion.

Fat­tig­dom er men­talt selv­for­stær­kende | Information

»Er folk fat­tige, fordi de træf­fer for­kerte valg, eller træf­fer de for­kerte valg, fordi de er fat­tige? Vores forsk­ning viser, at det er det sid­ste, der er til­fæl­det,« siger han

via Fat­tig­dom er men­talt selv­for­stær­kende | Infor­ma­tion.

Why a medi­e­val pea­sant got more vaca­tion time than you | The Great Debate

Life for the medi­e­val pea­sant was certainly no pic­nic. His life was sha­dowed by fear of famine, disease and bursts of war­fare. His diet and per­so­nal hygi­ene left much to be desi­red. But despite his reputa­tion as a mise­rable wretch, you might envy him one thing: his vacations.

via Why a medi­e­val pea­sant got more vaca­tion time than you | The Great Debate.

Ulig­hed: De fat­tig­ste dan­skere er ble­vet fat­ti­gere | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd

I gen­nem­snit har dan­skerne en dis­po­ni­bel ind­komst på 238.000 kr. Det sva­rer til en real ind­komst­frem­gang på 37.000 kr. siden 2002. Ind­komst­frem­gan­gen er dog ikke lige­ligt for­delt. De 10 pro­cent rige­ste har ople­vet en stig­ning på mere end 100.000 kr., mens de 10 pro­cent fat­tig­ste i dag har en lavere ind­komst end i 2002

via Ulig­hed: De fat­tig­ste dan­skere er ble­vet fat­ti­gere | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd.

Pen­gene? De kom­mer som sendt fra him­len | Information

Med afsæt i A’s ene mil­lion står der altså nu sam­men­lagt 1.000.000 + 810.000 + 656.100, dvs. næsten 2,5 mio. kr., på de tre kun­ders bankbøger.

»Dette er pen­ge­mul­ti­pli­ka­to­ren,« siger Helge Peder­sen. En gan­ske enkel for­mel, der for­tæl­ler, hvor­le­des pen­ge­mæng­den vok­ser via udlånsaktiviteterne

via Pen­gene? De kom­mer som sendt fra him­len | Infor­ma­tion.

Ban­ken tager røven på dig — Poli​ti​ken​.dk

»De fle­ste tror, at penge er mønter og sed­ler, man kan have i hån­den. Men i finans­ka­pi­ta­lis­mens tidsal­der er kun 6 pro­cent af de penge, der er i omløb, mønter og sed­ler. Resten er kre­dit­penge, som vi låner i ban­ken. Det er dem, du og jeg bru­ger til at betale for vores bolig, bil, som­mer­hus etc. Hvis jeg går ind i ban­ken og siger: »Jeg vil gerne låne 100.000 kr.«, så siger bank­man­den jo ikke: »O.k., vent et øje­blik«, hvor­ef­ter han kom­mer op fra kæl­de­ren med et bundt tusind­kro­ne­sed­ler eller guld. Nej, han siger: »Fint, Ole«, så taster han på sin pc og klik, klik, klik: »Nu sæt­ter jeg 100.000 kro­ner ind på din kas­se­kre­dit«. Poin­ten er, at ban­ken udlå­ner nogle penge, som de ikke har. Her star­ter den udbyt­ning, som ’Besæt Wall Street’-bevægelsen er en reak­tion imod«.

via Ban­ken tager røven på dig — Poli​ti​ken​.dk.

Paul Craig Roberts — Inci­pi­ent Fascist State

Paul Craig Roberts (born April 3, 1939) is an Ame­ri­can eco­no­mist and a colum­nist for Cre­a­tors Syn­di­cate. He ser­ved as an Assi­stant Secre­tary of the Trea­sury in the Rea­gan Admi­ni­stra­tion and was noted as a co-​​founder of Rea­ga­no­mics.[1] He is a for­mer edi­tor and colum­nist for the Wall Street Jour­nal, Busi­ness Week, and Scripps Howard News Ser­vice. He has testi­fied before con­gres­sio­nal com­mit­tees on 30 occa­sions on issues of eco­no­mic policy.

Any­one who doesn’t believe that the US is an inci­pi­ent fascist state needs only to con­sult the latest assault on civil liberty by Fox News (sic). Instead of infor­m­ing citizens, Fox News (sic) informs on citizens. Jason Ditz reports (antiwar​.com Dec. 28) that Fox News (sic) “no lon­ger con­tent to sim­ply shill for a growing police state,” tur­ned in a grand­mo­t­her to the Depart­ment of Homeland Security for­making “anti-​​American comments.”

via Paul Craig Roberts — Inci­pi­ent Fascist State.

Dan­marks for­mue i udlan­det svul­mer op — Øko­nomi | www​.busi​ness​.dk

Dan­mark hober penge sam­men i udlan­det på en måde, som aldrig før er set i histo­rien. Alene i de før­ste tre måne­der i år er Dan­marks uden­land­ske for­mue ste­get med hele 57 mil­li­ar­der kr., så den nu er oppe på vold­somme 658 mil­li­ar­der kr., viser nye tal fra Dan­marks Nationalbank.

via Dan­marks for­mue i udlan­det svul­mer op — Øko­nomi | www​.busi​ness​.dk.

Kraf­tig stig­ning i antal­let af dan­ske hjem­løse — Poli​ti​ken​.dk

Ifølge de nye tal er der 5.820 hjem­løse i Dan­mark. 530 flere end i 2011, hvor antal­let af hje­møse sidst blev opjort. En stig­ning på 10 pro­cent. Ser man på tal­lene fra SFI’s måling i 2009, er antal­let af hjem­løse i Dan­mark over de sen­ste fire år ste­get med 821 per­so­ner, hvad der sva­rer til 16 procent.

via Kraf­tig stig­ning i antal­let af dan­ske hjem­løse — Poli​ti​ken​.dk.

The euro-​​zone eco­nomy: The long road back | The Economist

Europe is to be con­gra­tu­la­ted on avoi­ding a Depres­sion (in most of its mem­ber sta­tes) and a cata­strop­hic break-​​up (for now). But if Europe’s lea­ders are wise they would use this occa­sion not to cele­brate but to reflect on just how badly they have per­for­med, and to get busy lear­ning from their mistakes.

via The euro-​​zone eco­nomy: The long road back | The Eco­no­mist.

Reve­a­led – the capi­ta­list net­work that runs the world — physics-​​math — 19 Octo­ber 2011 — New Scientist

AS PROTESTS against finan­cial power sweep the world this week, sci­ence may have con­fir­med the pro­testers’ worst fears. An ana­ly­sis of the rela­tions­hips between 43,000 trans­na­tio­nal cor­pora­tions has iden­ti­fied a rela­ti­vely small group of com­pa­nies, mainly banks, with dis­pro­por­tio­nate power over the glo­bal economy.

via Reve­a­led – the capi­ta­list net­work that runs the world — physics-​​math — 19 Octo­ber 2011 — New Sci­en­tist.

Brain thi­ck­ness deter­mi­nes poli­ti­cal lea­ning: study

Neu­rosci­en­ti­sts are exa­mi­ning whet­her poli­ti­cal alle­gi­an­ces are hard-​​wired into people after fin­ding evi­dence that the brains of con­ser­va­ti­ves are a dif­fe­rent shape to those of left-​​wingers.

via Brain thi­ck­ness deter­mi­nes poli­ti­cal lea­ning: study.

The IMF´s Toxic Bail-​​out Of Gre­ece And Iceland

Few Gre­eks and Icelan­ders share this view with the IMF as they have had to pay dearly for the deeds of their cor­rupt poli­ti­ci­ans and ban­kers. Iceland now enjoys the con­te­sted sta­tus of being a low-​​wage coun­try with record high pri­vate debt level and capi­tal con­trols in place to stop the cur­rency from col­lapsing. The cri­sis in Gre­ece is now the deepest in Europe in terms of con­tra­ction, unem­ploy­ment and eco­no­mic hardship.

via The IMF´s Toxic Bail-​​out Of Gre­ece And Iceland.

Da Cepos fup­pede jour­na­li­sterne | | Net­a­vi­sen Pio­Ne­ta­vi­sen Pio

Lars Wer­n­blad Han­sen: Medi­erne slugte råt den libe­ra­li­sti­ske pro­pa­ganda om, at omfor­de­ling og vel­færd ska­der arbejds­mora­len. Men Cepos’ under­sø­gelse er bog­sta­ve­ligt talt et sam­men­kog af halve sandheder.

via Da Cepos fup­pede jour­na­li­sterne | | Net­a­vi­sen Pio­Ne­ta­vi­sen Pio.

Ulig­hed og dyna­mik | Information

Uan­set hvor­dan vi for­står dyna­mi­k­ar­gu­men­tet er det altså ikke så oplagt, at det er et godt argu­ment for den vok­sende ulig­hed i Dan­mark. Nogle debat­tø­rer vil så pege på, at Dan­mark fak­tisk alle­rede er det mest lige land i ver­den og at der der­for ikke er grund til bekym­ring. Men det er jo kun et argu­ment for ulig­hed, hvis vi des­u­den for­ud­sæt­ter, at de andre lande fak­tisk har nok lig­hed. Og det kunne jo tvær­ti­mod tæn­kes, at det ikke er Dan­mark, der har for meget lig­hed, men de andre, der har for lidt.

via Ulig­hed og dyna­mik | Infor­ma­tion.

Libe­ra­lis­mens kujonstatus

I dansk poli­tik pres­ser Libe­ral Alli­ance dis­kur­sen ud i en vin­kel, hvor den per­son­lige fri­hed går forud for det soci­ale samvirke. Et emne der skin­ner sær­ligt igen­nem i deres par­ti­pro­gram. Den enkel­tes fri­hed står abso­lut højest. Men er det sandt at fri­he­den står højere end samvir­ket og det sociale?

via Libe­ra­lis­mens kujon­sta­tus.