I en “opsang til de lavt­løn­nede“, bragt i Berlingske Tidende, opfor­drer komiker, skue­spiller og medlem af Disruptionsrådet Hella Joof de lavt­løn­nede til at slutte sig sammen og kræve lavere skat, men det er ikke nogen særlig god ide siger Esben Maaløe her i et åbent brev til Hella.

Kære Hella

Selvom du ikke gik så meget i skole – det gjorde jeg heller ikke – har du garan­teret hørt histo­rien om den trojanske hest. Indbyggerne i Troja fik en fin gave af grækerne, en kæmpe­stor træhest. Men om natten viste det sig at hesten var fuld af græske krigere der myldrede ud og besatte Troja og huggede alle deres ting. Den har du hørt ikke sandt?

Sådan er det også med skat­te­let­telser til de lavt­løn­nede. Det ligner en rigtig fin gave, men den ender med nederlag.

Sådan er det også med skat­te­let­telser til de lavt­løn­nede. Det ligner en rigtig fin gave, men den ender med nederlag. Jeg synes ikke at de lavt­løn­nede skal tage imod hesten – den er fuld af pærer og ingen æbler. Det vil jeg forklare i det følgende. Det kan godt være det bliver lidt langt og da du jo ikke selv er lavt­lønnet har det måske ikke din direkte inter­esse, men det ville glæde mig hvis du gad læse med alligevel.

Det kunne have været meget dyrere for dig hvis du havde fået fuld løn simpelthen?

Du fortæller at du som 12-årig intet fradrag fik fordi staten betalte de børne­penge din far forsømte og fordi din mor i øvrigt også fik de børne­penge som alle andre også fik. Men har du tænkt over at din familie jo nok ville have stået meget ringere hvis du fik alle jord­bær­pen­gene og i til gengæld ikke fik de penge af det offent­lige, der jo hjalp jer til at klare dagen og vejen? Det kunne have været meget dyrere for dig hvis du havde fået fuld løn simpelthen? Det kræver lidt mate­ma­tisk indsigt at indse det, og det får man jo i den dejlige skole som skat­te­pen­gene betaler men som du altså ikke gik ret meget i? Da jeg var barn hadede jeg skolen, men det var faktisk ikke skolens skyld. Det var livet i et under­skuds­hjem der gjorde at alt var uudholdeligt.

Med skat­te­let­telser vil der ske det at arbejds­løs­heds­un­der­støt­telsen falder, og når den falder, så falder lønnin­gerne også.

Skattelettelser, uanset om de i toppen eller i bunden, vil altid blive vekslet til ringere offentlig service, og ingen kan vel være i dag være i tvivl om at hospi­taler er over­be­la­stede, ambu­lancer kommer sjæld­nere, vagt­læger ikke er som i gamle dage, arbejds­løse blive beskåret, syge bliver mishand­lede i beskæf­ti­gel­ses­sy­stemet, eleverne er blevet flere i klassen, poli­tiet tager sig ikke længere af småind­brud – man skal have fået stjålet noget meget dyrt før de opklarer og de går ikke længere rundt i gaderne og skaber tryghed, de gamle efter­lades på pleje­hjem­mene med elendig mad og meget lidt omsorg, hjem­me­hjælpen har kun 10 min til at støv­suge, ingen tid til snak og omsorg, apote­kere oplever kunder der græder fordi de ikke har råd til både mad OG medicin men må vælge. Det er med andre ord et meget dårligt bytte for den lavt­løn­nede at få lidt rabat i samfunds­bi­draget, men til gengæld i stadigt stigende grad vinke farvel til de velfærds­for­nø­de­n­heder der hidtil har sikret et nogen­lunde tåle­ligt liv, også for dem på bunden.

Det fede ved lavere skat er …

Bedre velfærd gennem skat­te­let­telser ... det lyder så godt at det må være sandt. Det skal være sandt. Det er nødt til at være sandt! 

I stedet ville det være meget bedre hvis firma­erne, der i de sidste mange mange år har oplevet stadigt større over­skud ville dele lidt mere af disse over­skud med dem der faktisk sørger for at disse over­skud kan blive skabt.

I stedet ville det være meget bedre hvis firma­erne, der i de sidste mange mange år har oplevet stadigt større over­skud ville dele lidt mere af disse over­skud med dem der faktisk sørger for at disse over­skud kan blive skabt. På den måde ville de lavt­løn­nede også opleve at få flere penge mellem hænderne og samtidig ville de ikke være nødt til at give afkald på det velfærds­sy­stem der er med til at sikre at vi alle kan leve nogen­lunde gode og fyldte liv hvor de mate­ri­elle fornø­de­n­heder, eller rettere savnet af dem, ikke fylder en altdo­mi­ne­rende rolle, som vi jo ser i andre lande med meget lave skat­te­ni­veauer og til gengæld meget ringe udbyg­gede velfærds­sy­stemer. Firmaerne ville opleve mindre over­skud, men de ville stadig tjene penge og som du måske ved, så er de der ejer store firmaer, eller mange aktier, ikke i nogen form for mate­riel nød over­ho­vedet. De har store huse, fine biler, tager på dejlige udlands­fe­rier, spiser god mad og drikker fine vine og børster tænder på opvar­mede gulve, når de står op om morgenen – sådan tror jeg også at du lever? Alt det vil de faktisk stadig have råd til, selvom vi delte over­skud­dene rime­li­gere, så store er forskel­lene i landet lige nu. Vi lever i en tid, hvor Danmark under eet aldrig har været rigere i histo­rien. Ja det kommer måske som en over­ra­skelse at Danmark skulle være så rigt. Hver dag kan vi jo læse i mange aviser at vi er truet af først det ene og det andet og man skulle tro at landet virkelig var på økono­misk kata­stro­fe­kurs. Det er vi ikke. Det kan du selv spørge Finansministeriet om.

Et land der er skarpt delt op i rige og fattige bliver aldrig et lykke­ligt land.

Men vi er på kata­stro­fe­kurs alli­gevel. Et land der er skarpt delt op i rige og fattige bliver aldrig et lykke­ligt land. De fattige bliver despe­rate, udmar­vede, dårligt uddan­nede, lider alskens sund­heds­kvaler og falder derfor let i den sorte gryde af misbrug, depres­sion og meget kortere levetid, mens de rige må forskanse sig i lukkede enklaver i evig angst for at blive bestjålet. Storbritannien er et udmærket eksempel herpå. UK har længe kørt den slags skat­te­nedskæ­rings­spo­litik du slår til lyd for og de oplever altså at Røde Kors må dele nødra­tioner ud i selve deres hoved­stad – som var UK en under­ud­viklet økonomi der havde svært ved at produ­cere mad nok – hvilket altså langtfra er tilfældet.

Med skat­te­let­telser vil der ske det at arbejds­løs­heds­un­der­støt­telsen falder, og når den falder, så falder lønnin­gerne også. Den skat­te­let­telse de lave­st­løn­nede vil få vil hurtigt blive ædt op i lønned­gang. Det er ikke noget jeg påstår, det er almen viden blandt økonomer.

Lavere kontanthjælp giver lavere løn

Når poli­ti­kerne sætter kontant­hjælpen ned, er det for at trække lavt­lønnen længere ned. 

De “smalskul­dede slapsvanse” skal tale pænere til de rige, virkelig?”

Du beder de lavt­løn­nede om at tale pænt til de rige – men det gør du ved at kalde dem “smalskul­drede slapsvanse”, ja du siger godt nok at det kun er et “ordbil­lede” og du tilføjer også at “de er gode nok – især hvis de kan program­mere“, men tænker du dig godt nok om lige her? Er et ordbil­lede undskyld­ning nok til at det er i orden at hæfte etiketten “smalskul­drede slapsvanse” på menne­sker? Skal vi have et liv hvor nogle er lidt mere i orden end andre fordi de kan program­mere? Og tror du egentlig at nogen har lyst til at følge dine råd hvis du taler sådan om dem? “Tal ordent­ligt din smalskul­drede slapsvans“? Jeg tænker at du, som ellers har kommu­ni­keret så meget i dit liv, lige kom til at lave en svipser der?

Hvad med et land hvor ingen lider nød og ingen må låse sig inde, er det ikke en bedre ide?i

Nej Hella – skat­te­let­telser til de lavt­løn­nede ligner måske en fin gave, men der er er ikke gode ting inden i. Jeg er enig med dig i at de lavt­løn­nede bør beholde flere af deres egne penge, men i stedet for at de skal betale mindre til fælles­skabet, fore­slår jeg altså at de i stedet får lov at beholde flere af de penge de rent faktisk selv skaber gennem deres arbejde. Højere andel i den værdi de skaber er kun rime­ligt – samme bidrag til samfundet er nødven­digt. På den måde vil de opleve både at have flere penge mellem hænderne og vi får alle et bedre og mere velfun­ge­rende samfund. Jeg er også enig med dig i at lavt­løn­nede bør slutte sig sammen. Hvis man vil noget her i livet er det altid bedst at stå sammen. Det er rigtigt at de meget rige så bliver en lille smule mindre rige – men resul­tatet bliver at ALLE kan have det godt og ingen må lide nød og ingen bliver nødt til at låse sig inde i små reser­vater. Det synes jeg faktisk lyder som en meget meget bedre ide – hvad synes du?

Kærligst
Esben hin smalskul­drede slapsvans

2 KOMMENTARER

  1. Hvis folk virkelig blev belønnet efter, hvor gode de er til at proppe penge ned i deres arbejds­gi­veres lommer, ville kasseas­si­stenten mon så ikke komme ind med en meget flot placering?

  2. Godt ord igen til denne skam­løse selvud­nævnte profet – hvilke værdier, der driver hende er tvivl­somt – men det er på Løkkes brune rege­rings opfor­dring, hun trykker sig letlæs­pende latter­ligt lyse­brun ud!

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here