Tag Archive for ulighed

Her er de stør­ste gyldne hånd­tryk | Nyhe­der | DR

Den fyrede Dan­ske Bank-​​topchef Eivind Kol­ding kan tage 18 måne­ders løn og der­med omkring 23 mil­li­o­ner kro­ner med sig, efter at han man­dag er ble­vet afskediget.

Og han er ikke den ene­ste dan­ske erhvervs­le­der, der har fået et mil­li­onbe­løb efter en fratrædelse.

via Her er de stør­ste gyldne hånd­tryk | Nyhe­der | DR.

Fat­tig­dom er men­talt selv­for­stær­kende | Information

»Er folk fat­tige, fordi de træf­fer for­kerte valg, eller træf­fer de for­kerte valg, fordi de er fat­tige? Vores forsk­ning viser, at det er det sid­ste, der er til­fæl­det,« siger han

via Fat­tig­dom er men­talt selv­for­stær­kende | Infor­ma­tion.

Ulig­hed og dyna­mik | Information

Uan­set hvor­dan vi for­står dyna­mi­k­ar­gu­men­tet er det altså ikke så oplagt, at det er et godt argu­ment for den vok­sende ulig­hed i Dan­mark. Nogle debat­tø­rer vil så pege på, at Dan­mark fak­tisk alle­rede er det mest lige land i ver­den og at der der­for ikke er grund til bekym­ring. Men det er jo kun et argu­ment for ulig­hed, hvis vi des­u­den for­ud­sæt­ter, at de andre lande fak­tisk har nok lig­hed. Og det kunne jo tvær­ti­mod tæn­kes, at det ikke er Dan­mark, der har for meget lig­hed, men de andre, der har for lidt.

via Ulig­hed og dyna­mik | Infor­ma­tion.

Rege­rin­gens mange refor­mer øger ulig­he­den | Information

Fem store refor­mer. Fem refor­mer som alle har øget uligheden.

Sådan lyder reg­ne­styk­ket, efter at finans­mi­ni­ster Bjarne Corydon(S) nu har opgjort, hvor­dan refor­merne af før­tids– og fleksjob, kon­tant­hjælp samt SU’en har påvir­ket den såkaldte gini-​​koefficient. Målet for ind­komstulig­he­den, hvor nul sva­rer til, at alle har den samme ind­komst og 100 til, at en enkelt har det hele[

via Rege­rin­gens mange refor­mer øger ulig­he­den | Infor­ma­tion.

Study: Tax Cuts Might Drive Income Inequa­lity After All | The Atlantic

There is an old argu­ment that cut­ting taxes for the rich encou­ra­ges them to work har­der. But the paper’s aut­hors are skep­ti­cal of that idea. If low taxes on the wealthy made them put more effort into their jobs, we’d expect the coun­tries with the lowest taxes to grow the fastest. That hasn’t hap­pe­ned. Instead, wealthy coun­tries have all been growing at about the same pace for the last seve­ral deca­des, irre­spective of their tax policies.

via Study: Tax Cuts Might Drive Income Inequa­lity After All — Jor­dan Wei­s­smann — The Atlan­tic.

Antal­let af hjem­løse sti­ger dra­ma­tisk | Nyhe­der | DR

hjemløse ved busstoppested

En ny optæl­ling fore­ta­get af Det Natio­nale Forsk­nings­cen­ter for Vel­færd (SFI) i år viser nem­lig, at antal­let af hjem­løse i Dan­mark er vok­set fra godt 5000 til knap 6000 på bare to år, skri­ver Poli­ti­ken. Især mange flere unge men­ne­sker ender på gader, her­ber­ger og forsorgshjem.

via Antal­let af hjem­løse sti­ger dra­ma­tisk | DR.

Så mange mil­li­o­ner fik bank­bos­serne — TV 2 Finans

I en ideel ver­den, og hvis de havde en grad af anstæn­dig­hed, havde de selv­føl­ge­lig afstået fra at tage imod pen­gene, siger Char­lotte Lind­holm, direk­tør i Dansk Aktio­nær­for­e­ning, til Ekstra Bladet.

Se listen over de gyldne hånd­tryk, som bank­bos­serne har fået siden 2008.

via Så mange mil­li­o­ner fik bank­bos­serne — TV 2 Finans.

Insight: The dark side of Germany’s jobs mira­cle | Reuters

Anja has been scrub­bing flo­ors and was­hing dis­hes for two euros an hour over the past six years. She is bewil­de­red when she sees news­pa­pers hai­ling Germany’s “job miracle.”

My com­pany exploi­ted me,” says the 50-​​year-​​old, sit­ting in the kit­chen of her small flat in the eastern Ger­man town of Strals­und. “If I could find somet­hing else, I’d be long gone.”

Strals­und is an attra­ctive sea­side town but Anja, who pre­fer­red not to use her full name for fear of being fired, can­not afford the quaint cafes.

via Insight: The dark side of Germany’s jobs mira­cle | Reu­ters.