Tag Archive for Tyskland

Sta­ti­stik: BNI pr. ind­byg­ger — Atlas metoden

BNI per ind­byg­ger et mål af per-​​​​capita natio­na­lind­kom­sten, som ofte anven­des ved sam­men­lig­ning af for­skel­lige lan­des vel­stand. Den bereg­nes på grund­lag af Brut­to­na­tio­na­lind­kom­sten, et af de begre­ber, som ind­går i natio­nal­regn­skabs­lig­nin­gen. Atlas meto­den er en mere præ­cis måde at omregne valutaer…

Sta­ti­stik: Erhvervsfrekvens

Labor force par­ti­ci­pa­tion rate angi­ver stør­rel­sen af den del af befolk­nin­gen der er 15 år eller ældre og som er øko­no­misk aktive. Dvs. de men­ne­sker der yder arbejds­kraft til pro­duk­tion af varer og ser­vi­ces i en spe­ci­fik tidsperiode.

Insight: The dark side of Germany’s jobs mira­cle | Reuters

Anja has been scrub­bing flo­ors and was­hing dis­hes for two euros an hour over the past six years. She is bewil­de­red when she sees news­pa­pers hai­ling Germany’s “job miracle.”

My com­pany exploi­ted me,” says the 50-​​year-​​old, sit­ting in the kit­chen of her small flat in the eastern Ger­man town of Strals­und. “If I could find somet­hing else, I’d be long gone.”

Strals­und is an attra­ctive sea­side town but Anja, who pre­fer­red not to use her full name for fear of being fired, can­not afford the quaint cafes.

via Insight: The dark side of Germany’s jobs mira­cle | Reu­ters.