Tag Archive for Spanien

Mon­dra­gon, koor­pe­ra­tiv virk­som­hed | Turbulens

I Basker­lan­det i Spa­nien lig­ger Mon­dra­gon, ver­dens stør­ste sam­men­slut­ning af koo­pe­ra­ti­ver. Her ejer arbej­derne selv deres virk­som­hed, og de har ind­fly­delse på deres dag­lig­dag og på beslut­nin­ger omkring arbejds­for­hold og inve­ste­rin­ger. Tur­bu­lens har mødt den ame­ri­kan­ske socio­log Erik Olin Wrigh­t­Note 1 til en snak om soci­alt bære­dyg­tige alter­na­ti­ver til den glo­bale kapitalisme.

Nøjsom­he­dens uni­ver­selle usundhed

Hospital - Magistrale

En stor huma­ni­tær kata­strofe udfol­der sig i øje­blik­ket i de mange Eurozone lande der har ind­vil­li­get i at skære ned på offent­lige udgif­ter, løn og leve­stan­dard for at leve op til finans­pag­tens skrappe krav. En over­set facet i den sam­men­hæng er imid­ler­tid nedskæ­rin­ger­nes effekt på befolk­nin­ger­nes gene­relle sund­heds­til­stand i disse lande.