Tag Archive for skat

Fir​ma​skat​.dk | Septima

Firmaskat-2000-2010

Inter­ak­tivt kort over dan­ske fir­ma­ers skat­te­be­ta­ling. Vel­kom­men til fir​ma​skat​.dk — en visu­a­li­se­ring af dan­ske sel­ska­bers beta­ling af sel­skabs­skat for 2011 udvik­let af Sep­tima. Hvad viser kor­tene? Kor­tene viser de dan­ske sel­ska­bers (ApS, A/​​S mv.) beta­lin­ger af sel­skabs­skat for­delt på disses…

Dan­skerne afvi­ser nul­vækst i det offent­lige | UGEBREVET A4

Danskerne parate til at lade offentlige udgifter stige

Lan­dets stør­ste parti, Ven­stre, mar­ke­rer sig med et bud­skab om at fast­fryse udgif­terne til det offent­lige. Men ifølge en ny under­sø­gelse er et klart fler­tal af dan­skere indstil­let på at lade de offent­lige udgif­ter stige. Fler­tal­let er også parat til at betale mere i skat for bedre hospi­ta­ler og ældrepleje.

via Dan­skerne afvi­ser nul­vækst i det offent­lige | UGEBREVET A4.

Study: Tax Cuts Might Drive Income Inequa­lity After All | The Atlantic

There is an old argu­ment that cut­ting taxes for the rich encou­ra­ges them to work har­der. But the paper’s aut­hors are skep­ti­cal of that idea. If low taxes on the wealthy made them put more effort into their jobs, we’d expect the coun­tries with the lowest taxes to grow the fastest. That hasn’t hap­pe­ned. Instead, wealthy coun­tries have all been growing at about the same pace for the last seve­ral deca­des, irre­spective of their tax policies.

via Study: Tax Cuts Might Drive Income Inequa­lity After All — Jor­dan Wei­s­smann — The Atlan­tic.