Tag Archive for Regering HTS 1

EU’s spa­re­kurs koster op imod 20.000 dan­ske job de kom­mende år | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd

EU’s spa­re­kurs koster i disse år tusin­der af dan­ske arbejds­plad­ser. Bereg­nin­ger viser, at de finans­po­li­ti­ske stram­nin­ger, der lige nu lig­ger i stø­be­skeen i EU, vil komme til at koste ca. 20.000 dan­ske arbejds­plad­ser frem mod 2016. Spa­re­kur­sen vil næste år mind­ske BNP-​​væksten med ca. 0,4 pct. point.

via EU’s spa­re­kurs koster op imod 20.000 dan­ske job de kom­mende år | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd.

Rege­rin­gens mange refor­mer øger ulig­he­den | Information

Fem store refor­mer. Fem refor­mer som alle har øget uligheden.

Sådan lyder reg­ne­styk­ket, efter at finans­mi­ni­ster Bjarne Corydon(S) nu har opgjort, hvor­dan refor­merne af før­tids– og fleksjob, kon­tant­hjælp samt SU’en har påvir­ket den såkaldte gini-​​koefficient. Målet for ind­komstulig­he­den, hvor nul sva­rer til, at alle har den samme ind­komst og 100 til, at en enkelt har det hele[

via Rege­rin­gens mange refor­mer øger ulig­he­den | Infor­ma­tion.

Fører rege­rin­gen en ansvar­lig øko­no­misk poli­tik? | Kri­tisk Debat

Bag­grun­den: VKO-​​regeringen lod stå til[1]
Efter næsten ti år med VKO-​​flertal i Fol­ke­tin­get fik Dan­mark en centrum-​​venstre rege­ring i Dan­mark i okto­ber 2011. For­vent­nin­ger var store efter ti år, hvor den øko­no­mi­ske sty­ring havde sej­let under Anders Fogh Ras­mus­sen. Poli­ti­ske udfor­drin­ger blev mødt med øgede offent­lige udgif­ter, skat­te­re­duk­tion i flere omgange og intro­duk­tion af afdrags­frie bolig­lån. Huj hej, hvor det gik, bolig­pri­ser, byg­geri og beskæf­ti­gelse steg alt for hur­tigt. Enhver fagø­ko­no­misk kri­tik blev fejet af bor­det med en arro­gant bemærk­ning om, at de øko­no­mi­ske lærebø­ger burde skri­ves om. Da den øko­no­mi­ske krise satte ind i kølvan­det på den inter­na­tio­nale finanskrise var ned­t­u­ren dog helt på linje med det, som de eksi­ste­rende lærebø­ger inde­holdt; men da var Anders Fogh Ras­mus­sen krø­bet i skjul i Bruxel­les som NATOs gene­ral­se­kre­tær. Til­bage stod opryd­nings­ar­bej­det med en arbejds­løs­hed, der steg lodret, offent­lige finan­ser i en sør­ge­lig for­fat­ning og nok så alvor­ligt pri­vate erhvervsin­ve­ste­rin­ger, der næsten var halveret.

via Kri­tisk Debat — Artik­ler: Fører rege­rin­gen en ansvar­lig øko­no­misk poli­tik?.

Øko­no­mer: Rege­rin­gens skøn er for opti­mi­stisk | Poli​ti​ken​.dk

Rege­rin­gens ned­ju­ste­ring i for­vent­nin­gerne til dansk øko­nomi bli­ver næppe den sidste.

Det mener flere øko­no­mer, efter at for­vent­nin­gen til i år er sat ned til 0,5 pro­cent fra de 1,2 pro­cent, der var skøn­net i december.

Øko­no­mer har flere gange kri­ti­se­ret rege­rin­gen for at være for opti­mi­sti­ske i deres skøn for væk­sten, og trods man­da­gens ned­ju­ste­ring tviv­ler flere sta­dig på, at det er nok.

via Øko­no­mer: Rege­rin­gens skøn er for opti­mi­stisk — Poli​ti​ken​.dk.

I har solgt den soci­al­de­mo­kra­ti­ske sjæl | Arbejderen

Socialdemokratiet valgplakat

Rege­rin­gen har solgt den soci­al­de­mo­kra­ti­ske sjæl til de radi­kale ved at ind­skrive i rege­rings­pro­gram­met, at S, SF og R vil videre­føre VK-​​regeringens øko­no­mi­ske poli­tik. Det har ført til et kurs­skifte på vel­færds­om­rå­det, som mange ikke havde for­ven­tet — og til en histo­risk lav vælgertilslutning.

via I har solgt den soci­al­de­mo­kra­ti­ske sjæl | Arbej­de­ren.

Dan­marks nye fat­tig­doms­grænse 103.200 kr. | DR

Efter flere års debat har soci­al­mi­ni­ster Karen Hæk­kerup (S) i dag ved­ta­get en offi­ciel fat­tig­doms­grænse for Danmark.

Det sker efter, at rege­rin­gens eks­pert­gruppe netop har frem­lagt deres anbe­fa­ling til en fat­tig­doms­grænse. Den har soci­al­mi­ni­ste­ren gjort gæl­dende omgående.

Der­for vil fat­tig­dom frem­over blive målt på, om en per­son tre år i træk har haft en dis­po­ni­bel ind­komst under 50 pro­cent af medianindkomsten.

via Her er Dan­marks nye fat­tig­doms­grænse: 103.200 kr. | Nyhe­der | DR.

Kon­tant­hjælps­re­form fremtvin­ger flyt­nin­ger | DR

regeringen henter pengene på bistanden

Ind­tæg­ter og udgif­ter vil ikke hænge sam­men for mange kære­ste­par, når den nye Kon­tant­hjælps­re­form træ­der i kraft fra nytår. Det vur­de­rer Lou­ise Schelde Fre­de­rik­sen, der giver gode råd på kon­su­lent­tje­ne­ste social​-ret​tig​he​der​.dk.

- Der har den sene­ste tid været mange hen­ven­del­ser fra bekym­rede kon­tant­hjælps­mod­ta­gere, der kan se, at den dag­lige øko­nomi ikke læn­gere kan hænge sam­men, når deres sam­le­ver fra års­skif­tet skal for­sør­ger dem, for­tæl­ler Lou­ise Schelde Frederiksen.

via Kon­tant­hjælps­re­form fremtvin­ger flyt­nin­ger | Nyhe­der | DR.

Giv os fol­ke­sty­ret til­bage | Information

I dag er offent­lig­heds­lo­ven til tredje behand­ling i Fol­ke­tin­get. Loven er et symp­tom på en bre­dere ten­dens i rege­rin­gens for­hold til demo­kra­tiet og i vort poli­ti­ske system gene­relt – tek­no­kra­tiet og de ’nød­ven­dige’ løs­nin­ger har taget over. Det er på høje tid at revi­ta­li­sere folkestyret

via Giv os fol­ke­sty­ret til­bage | Infor­ma­tion.