Tag Archive for propaganda

Hetz på ledige: Ankla­ges for beskidt spil — Avi​sen​.dk

Medi­erne fly­der med løs­ag­tige påstande om ledige, der ikke vil arbejde, raser fag­boss efter gen­nem­gang af det sene­ste års eksemp­ler. Dansk Arbejds­gi­ver­for­e­ning kal­der ankla­gerne “grundløse”.

via Hetz på ledige: Ankla­ges for beskidt spil — Avi​sen​.dk.

Hvor­dan blev jour­na­li­stik så ens­ret­tet? | Modkraft

Noam Chomsky

Ifølge Chom­sky og Her­man pas­se­rer en nyhed eller et hvert andet jour­na­li­stisk pro­dukt fem fil­tre på vej til mod­ta­ge­ren. Nyhe­dens råma­te­ri­ale ryger gen­nem fil­trerne, og kun det ren­sede mate­ri­ale, der bli­ver til­bage efter denne pro­ces, er klar til at blive bragt i et givet medie.

De fem fil­tre er ”ejer­skab”, ”afhæn­gig­hed af rek­la­me­ind­tæg­ter”, ”afhæn­gig­hed af kil­der”, ”frygt for repres­sa­lier” og ”anti­kom­mu­ni­stisk ideologi”.

via Hvor­dan blev jour­na­li­stik så ens­ret­tet? | Mod­kraft.