Tag Archive for økonomisme

Øko­no­merne sty­rer vores tan­ke­gang | Poli​ti​ken​.dk

Det ene­ste sprog, som tages alvor­ligt i vores sam­fund, er øko­no­mer­nes og mar­ke­dets sprog, som er den måde, vi ser på os selv og på vores rela­tio­ner. Vi taler om ‘ægte­skabs­mar­ke­det’, ‘vi skal inve­stere i vores rela­tion’, ‘jeg er entre­pre­nør i mit eget liv’, ‘jeg må brande mig selv’ etc.

Mar­kedstænk­nin­gen er gået amok på alle livets områ­der, og der er ingen græn­ser for, hvor meget vi lader den kyni­ske øko­nom­lo­gik eks­pan­dere. Det er et alvor­ligt skred, som desværre ikke får den nød­ven­dige modstand«.

via Øko­no­merne sty­rer vores tan­ke­gang — Poli​ti​ken​.dk.