Tag Archive for Økonomiske modeller

Dyna­mi­ske effek­ter af offent­lige udgif­ter og kon­se­kven­sen af offent­lig nul­vækst | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd

Vi har over­ra­skende få under­sø­gel­ser af, hvor­dan offent­lige inve­ste­rin­ger og offent­ligt for­brug påvir­ker arbejds­ud­bud og pro­duk­ti­vi­tet – fak­tisk så få, at Finans­mi­ni­ste­riet typisk ikke til­læg­ger inve­ste­rin­ger i den offent­lige sek­tor nogen værdi. Det træk­ker enty­digt beslut­nings­ta­gerne i ret­ning af at sænke de offent­lige udgif­ter til for­del for skattelettelser.

via Dyna­mi­ske effek­ter af offent­lige udgif­ter og kon­se­kven­sen af offent­lig nul­vækst | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd.

Øko­no­mi­ske Model­ler I

Dette er ikke en pølsevogn

En kort gen­nem­gang af model-​​begrebet som det anven­des i øko­nomi. Model­ler kan være rig­tigt gode til at give en helt spe­ci­fik infor­ma­tion, men det kan være pro­ble­ma­tisk at man ofte anven­der dem som “viden­ska­be­ligt” grund­lag for påstande som de rent fak­tisk ingen dæk­ning giver for.

Makroø­ko­nomi – Mikroøkonomi

Økonomiske modeller

Hvad er for­skel­len på Makroø­ko­nomi og Mikroø­ko­nomi? Hvor­for er Makroø­ko­nomi cir­ku­lær og Mikroø­ko­nomi tovejs? Hvor­for er det noget slud­der når poli­ti­ke­rer bru­gere bil­le­der fra hus­hold­nin­gen når de omta­ler stats­bud­get­tet? Alt dette og fak­tisk ikke ret meget mere får du hvis du læser denne artikel …