Tag Archive for økonomi

OECD ankla­ges for fejl­a­na­ly­ser af dansk øko­nomi — Øko­nomi | www​.busi​ness​.dk

Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd sår tvivl om, hvor meget de øko­no­mi­ske eks­per­ter i den inter­na­tio­nale orga­ni­sa­tion OECD ved om Dan­marks øko­nomi. Mis­vi­sende prog­no­ser fra den tone­an­gi­vende orga­ni­sa­tion kan betyde, at Dan­mark går glip af inve­ste­rin­ger og arbejds­plad­ser, vur­de­res det.

via OECD ankla­ges for fejl­a­na­ly­ser af dansk øko­nomi — Øko­nomi | www​.busi​ness​.dk.

Kan øko­no­misk teori og ide­o­logi hol­des adskilt? — Bag​grund​.com

Er øko­no­mi­vi­den­skab objek­tiv og er tal neut­rale? Er øko­nomi i vir­ke­lig­he­den en sam­funds­vi­den­skab, der opfø­rer sig som natur­vi­den­skab? Er det til­fæl­digt, at ledende øko­no­mer bru­ger anta­gel­ser om ide­elle markeder?

via Kan øko­no­misk teori og ide­o­logi hol­des adskilt?.

But­tonwood: Where did all the money go? | The Economist

WHEN share and house pri­ces col­lap­sed in 2008, Buttonwood’s father-​​in-​​law asked what hap­pe­ned to the tril­li­ons of dol­lars of wealth that had dis­ap­pea­red. Unin­su­red Cypriot bank depo­si­tors are asking the same question about the money that is likely to vanish from their acco­unts. The answer to both questions is remar­kably similar.

via But­tonwood: Where did all the money go? | The Eco­no­mist.

Fuld tryk på svensk øko­nomi | www​.busi​ness​.dk

Mens Dan­mark sneg­ler sig af sted, og står til at få en øko­no­misk vækst nede omkring nul pro­cent i år, så spur­ter Sve­rige igen af sted i rask fart.

Det skyl­des blandt andet, at den sven­ske rege­ring med Fredrik Rein­feldt i spid­sen har lem­pet finans­po­li­tik­ken. 23 mil­li­ar­der kr., eller godt og vel 0,7 pro­cent af brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet (BNP), har Sve­rige brændt af i år på øgede offent­lige inve­ste­rin­ger, mere forsk­ning og en sænk­ning af sel­skabs­skat­ten fra 26,3 til 22,0 procent.

Det er en sti­mu­lans­pakke af nogen­lunde til­sva­rende stør­relse, som de øko­no­mi­ske vis­mænd har anbe­fa­let her­hjemme, men som den dan­ske rege­ring ind­til videre har afvist som værende unødvendig.

via Fuld tryk på svensk øko­nomi — Glo­bal | www​.busi​ness​.dk.

Baby-​​Sitting the Eco­nomy | Slate

The Capi­tol Hill co-​​op adop­ted one fairly natu­ral solu­tion. It issued scrip—pieces of paper equi­va­lent to one hour of baby-​​sitting time. Baby sit­ters would receive the appro­p­ri­ate num­ber of coupons directly from the baby sit­tees. This made the system self-​​enforcing: Over time, each couple would auto­ma­ti­cally do as much baby-​​sitting as it recei­ved in return. As long as the people were reliable—and these young pro­fes­sio­nals certainly were—what could go wrong?

via Baby-​​Sitting the Eco­nomy — Slate Maga­zine.

Det Øko­no­mi­ske Råd: Rege­rin­gens poli­tik påvir­ker væk­sten nega­tivt | Nyhe­der | DR


Den stramme reform­po­li­tik, som der er ble­vet ført siden 2011, påvir­ker væk­sten nega­tiv og vil gøre det igen i 2014.

For de offent­lige finan­ser er stærke nok til, at man kan begynde at føre en mere lem­pe­lig finanspolitik.

Sådan lyder det i en dis­kus­sions­op­læg fra Det Øko­no­mi­ske Råd, der ledes af fire øko­no­mi­ske vis­mænd og består af i alt 25 per­so­ner, som føl­ger den øko­no­mi­ske udvik­ling både her og nu og i et læn­gere perspektiv.

- Den stramme finans­po­li­tik, der har været først siden 2011, og som plan­læg­ges gen­nem­ført i de kom­mende år, bidra­ger nega­tivt til væk­sten, står der på den tredje af rap­por­tens 279 sider, som Det Øko­no­mi­ske Råd altså kal­der et diskussionsoplæg.

via Det Øko­no­mi­ske Råd: Rege­rin­gens poli­tik påvir­ker væk­sten nega­tivt | Nyhe­der | DR.

’Det frie mar­ked eksi­ste­rer ikke’ | Information

Og hvis de stu­de­rende – for­trins­vist statskund­skabs– og øko­no­mistu­de­rende – gik til fore­læs­nin­gen i den tro, at øko­no­men ville levere en bredside mod de gængse øko­no­mi­ske teo­rier, så fik de, hvad de var kom­met efter – og meget mere. Poli­ti­ker­nes finans­po­li­tik, cen­tral­ban­ker­nes pen­gepo­li­tik og virk­som­he­der­nes kort­sig­tede jagt på pro­fit blev kom­men­te­ret og kritiseret.

via ’Det frie mar­ked eksi­ste­rer ikke’ | Infor­ma­tion.

Hvad dælen nøler vi for? | Information

Gylden maske

Vi ken­der reto­rik­ken: ’Hvor skal pen­gene komme fra?’, ’Det må ikke blive dyrere at være dan­sker’. Ofte sekun­de­ret af man­traet: ’Vi’ skal spare og arbejde mere for at få råd til frem­ti­dens udfordringer.

Skulle ’vi’ ikke lige standse op et øje­blik, og se på, hvad BNP-​​økonomerne har at sige om disse for­hold. Den her i lan­det høje­ste BNP-​​økonomiske sag­kund­skab, der benyt­tes, når offent­lige kom­mis­sio­ner ned­sæt­tes og rede­gø­rel­ser for lan­dets øko­no­mi­ske ve og vel skal kort­læg­ges, har et stort set sam­men­fal­dende syn på BNP-​​væksten frem mod år 2050 under for­ud­sæt­ning af busi­ness as usual.

via Hvad dælen nøler vi for? | Infor­ma­tion.

Øko­no­mi­ske Model­ler I

Dette er ikke en pølsevogn

En kort gen­nem­gang af model-​​begrebet som det anven­des i øko­nomi. Model­ler kan være rig­tigt gode til at give en helt spe­ci­fik infor­ma­tion, men det kan være pro­ble­ma­tisk at man ofte anven­der dem som “viden­ska­be­ligt” grund­lag for påstande som de rent fak­tisk ingen dæk­ning giver for.