Tag Archive for Nøjsomhed

EU’s spa­re­kurs koster op imod 20.000 dan­ske job de kom­mende år | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd

EU’s spa­re­kurs koster i disse år tusin­der af dan­ske arbejds­plad­ser. Bereg­nin­ger viser, at de finans­po­li­ti­ske stram­nin­ger, der lige nu lig­ger i stø­be­skeen i EU, vil komme til at koste ca. 20.000 dan­ske arbejds­plad­ser frem mod 2016. Spa­re­kur­sen vil næste år mind­ske BNP-​​væksten med ca. 0,4 pct. point.

via EU’s spa­re­kurs koster op imod 20.000 dan­ske job de kom­mende år | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd.

The euro-​​zone eco­nomy: The long road back | The Economist

Europe is to be con­gra­tu­la­ted on avoi­ding a Depres­sion (in most of its mem­ber sta­tes) and a cata­strop­hic break-​​up (for now). But if Europe’s lea­ders are wise they would use this occa­sion not to cele­brate but to reflect on just how badly they have per­for­med, and to get busy lear­ning from their mistakes.

via The euro-​​zone eco­nomy: The long road back | The Eco­no­mist.

Fører rege­rin­gen en ansvar­lig øko­no­misk poli­tik? | Kri­tisk Debat

Bag­grun­den: VKO-​​regeringen lod stå til[1]
Efter næsten ti år med VKO-​​flertal i Fol­ke­tin­get fik Dan­mark en centrum-​​venstre rege­ring i Dan­mark i okto­ber 2011. For­vent­nin­ger var store efter ti år, hvor den øko­no­mi­ske sty­ring havde sej­let under Anders Fogh Ras­mus­sen. Poli­ti­ske udfor­drin­ger blev mødt med øgede offent­lige udgif­ter, skat­te­re­duk­tion i flere omgange og intro­duk­tion af afdrags­frie bolig­lån. Huj hej, hvor det gik, bolig­pri­ser, byg­geri og beskæf­ti­gelse steg alt for hur­tigt. Enhver fagø­ko­no­misk kri­tik blev fejet af bor­det med en arro­gant bemærk­ning om, at de øko­no­mi­ske lærebø­ger burde skri­ves om. Da den øko­no­mi­ske krise satte ind i kølvan­det på den inter­na­tio­nale finanskrise var ned­t­u­ren dog helt på linje med det, som de eksi­ste­rende lærebø­ger inde­holdt; men da var Anders Fogh Ras­mus­sen krø­bet i skjul i Bruxel­les som NATOs gene­ral­se­kre­tær. Til­bage stod opryd­nings­ar­bej­det med en arbejds­løs­hed, der steg lodret, offent­lige finan­ser i en sør­ge­lig for­fat­ning og nok så alvor­ligt pri­vate erhvervsin­ve­ste­rin­ger, der næsten var halveret.

via Kri­tisk Debat — Artik­ler: Fører rege­rin­gen en ansvar­lig øko­no­misk poli­tik?.

EL: EU-​​sparekrav truer græsk pres­se­fri­hed og demo­krati | Information

- Den dan­ske rege­ring er gen­nem EU med til at for­mu­lere kra­vene om nedskæ­rin­ger til den græ­ske rege­ring. Der­for har rege­rin­gen også et ansvar for at stoppe angre­bet på pres­se­fri­he­den og pri­o­ri­tere den demo­kra­ti­ske udvik­ling over EU’s stramme sparekrav.

Det skri­ver Niko­laj Wil­lum­sen i en mail til Ritzau.

via EL: EU-​​sparekrav truer græsk pres­se­fri­hed og demo­krati | Infor­ma­tion.

Nøjsom­he­dens uni­ver­selle usundhed

Hospital - Magistrale

En stor huma­ni­tær kata­strofe udfol­der sig i øje­blik­ket i de mange Eurozone lande der har ind­vil­li­get i at skære ned på offent­lige udgif­ter, løn og leve­stan­dard for at leve op til finans­pag­tens skrappe krav. En over­set facet i den sam­men­hæng er imid­ler­tid nedskæ­rin­ger­nes effekt på befolk­nin­ger­nes gene­relle sund­heds­til­stand i disse lande.

Auste­rity and Demora­liza­tion | Pro­ject Syndicate

austerity

Unem­ploy­ment is a pro­duct of capi­ta­lism: people who are no lon­ger nee­ded are sim­ply made redun­dant. On the tra­di­tio­nal family farm, there was no unem­ploy­ment. Auste­rity expo­ses the modern economy’s lack of inter­per­so­nal con­nected­ness and the morale costs that this implies.

Work-​​sharing might keep more people mar­gi­nally atta­ched to their jobs in an eco­no­mic slump, the­reby pre­ser­ving their self-​​esteem. Instead of laying off 25% of its wor­k­force in a reces­sion, a com­pany could tem­pora­rily reduce wor­kers’ hours from, say, eight per day to six. Eve­ry­one would remain employed, and all would come a little clo­ser to Keynes’s ideal. Some coun­tries, notably Ger­many, have encou­ra­ged this approach.

via Auste­rity and Demora­liza­tion by Robert J. Shil­ler — Pro­ject Syn­di­cate.

Nøjsom­heds­il­lu­sio­nen

austerity illusion

” … som følge af chok­ket fra den sene­ste finanskrise der med­førte en eks­plo­siv stig­ning i offent­lig gæld, har det meste af Europa i de sene­ste fire år søgt en udvej i nøjsom­heds­po­li­tik­ken. Resul­ta­terne af dette eks­pe­ri­ment er enty­dige: Nøjsom­hed vir­ker ikke.”

Mark Blyth, Pro­fes­sor i Inter­na­tio­nal poli­tisk øko­nomi ved Brown Uni­ver­sity, USA