Tag Archive for myteopgør

Debat­ten om de ”dovne arbejds­løse” hvi­ler på en myte | AE

den-store-bastian

Mod­sat det ind­tryk man ofte får i den offent­lige og poli­ti­ske debat, er der ikke noget der tyder på, at det dan­ske arbejds­mar­ked fun­ge­rer dår­ligt. Der er hel­ler ikke empi­risk belæg for, at det er ble­vet van­ske­li­gere at få besat de ledige stil­lin­ger. Debat­ten om det dan­ske arbejds­mar­ked bør ikke føres på bag­grund af for­domme og enkelt­stå­ende til­fælde der fører til myte­dan­nelse og misforståelser.

via Debat­ten om de ”dovne arbejds­løse” hvi­ler på en myte | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd.

Arti­cle > Demo­lis­hing five myths about Europe’s decline

Indermit Gill

Five wrong notions have encou­ra­ged Asia and Ame­rica to mis­di­ag­nose Europe’s ail­ments, Inder­mit Gill wri­tes. And alt­hough Euro­pe­ans need to make big chan­ges, he belie­ves the EU’s eco­no­mic model can still be made to work
Europe has been get­ting a bad press. The Gre­eks and the Ita­li­ans have been exco­ri­a­ted for endan­ge­ring the euro, and Iceland, Ire­land, Portu­gal and Spain have been cri­ti­ci­sed for their reck­less finan­cial poli­cies. End­less sum­mi­try in Brus­sels hasn’t hel­ped. Europe is increa­singly seen by Ame­ri­cans and Asi­ans as slug­gish, even spoilt. Five wrong notions that have led to this misdiagnosis.

via Arti­cle > Demo­lis­hing five myths about Europe’s decline.

Dema­gogi om arbejds­styr­ken | Information

Sagen er jo den, at Dan­mark har noget nær ver­dens­re­kord, når det dre­jer sig erhvervs­del­ta­gelse. Der er rig­tig­nok sket en lille reduk­tion i erhvervs­del­ta­gel­sen for de 16–64-årige siden begyn­del­sen af 1980’erne, fra omkring 82 pro­cent til omkring 78 pro­cent før kri­sen. Det skyl­des dels, at såkaldte ’skå­nejob’ er ble­vet fjer­net, dels og især, at en sti­gende andel af unge tager en uddan­nelse og i sti­gende grad en læn­ge­re­va­rende uddan­nelse. For 40-​​årige mænd er erhvervs­del­ta­gelse næsten 90 pro­cent og næsten den samme for 45-​​årige kvin­der. Det »pro­duk­tive grund­lag for de gene­røse over­førs­ler« er intakt.

via Dema­gogi om arbejds­styr­ken | Infor­ma­tion.