Tag Archive for Liberal Alliance

Libe­ra­lis­mens kujonstatus

I dansk poli­tik pres­ser Libe­ral Alli­ance dis­kur­sen ud i en vin­kel, hvor den per­son­lige fri­hed går forud for det soci­ale samvirke. Et emne der skin­ner sær­ligt igen­nem i deres par­ti­pro­gram. Den enkel­tes fri­hed står abso­lut højest. Men er det sandt at fri­he­den står højere end samvir­ket og det sociale?

via Libe­ra­lis­mens kujon­sta­tus.