Tag Archive for kontanthjælp

Ugifte skal betale skat af gen­si­dig for­sør­ger­pligt | DR

Tvært imod stil­ler kon­tant­hjælps­re­for­men frem­over ugifte par langt rin­gere øko­no­misk end ægte­folk, der bor sam­men. Ifølge skat­te­reg­lerne, skal den ugifte mand eller kvinde, der bli­ver arbejds­løs nem­lig betale skat af de penge, som ved­kom­mende frem­over skal ha’ af kære­sten i ste­det for kon­tant­hjælp. Det skal ægte­folk ikke. Og sam­ti­dig kan kære­sten IKKE over­tage den arbejds­lø­ses bund­fradrag, men skal også selv betale fuld skat af sin ind­komst, som om han eller hun var enlig.

via Kon­tant­hjælp: Ugifte skal betale skat af gen­si­dig for­sør­ger­pligt — dr​.dk/​P​1​/​O​r​i​e​n​t​e​r​ing.

Kon­tant­hjælps­re­form fremtvin­ger flyt­nin­ger | DR

regeringen henter pengene på bistanden

Ind­tæg­ter og udgif­ter vil ikke hænge sam­men for mange kære­ste­par, når den nye Kon­tant­hjælps­re­form træ­der i kraft fra nytår. Det vur­de­rer Lou­ise Schelde Fre­de­rik­sen, der giver gode råd på kon­su­lent­tje­ne­ste social​-ret​tig​he​der​.dk.

- Der har den sene­ste tid været mange hen­ven­del­ser fra bekym­rede kon­tant­hjælps­mod­ta­gere, der kan se, at den dag­lige øko­nomi ikke læn­gere kan hænge sam­men, når deres sam­le­ver fra års­skif­tet skal for­sør­ger dem, for­tæl­ler Lou­ise Schelde Frederiksen.

via Kon­tant­hjælps­re­form fremtvin­ger flyt­nin­ger | Nyhe­der | DR.

Til hvil­ken nytte er nyt­te­ind­sats? | Information

Kon­tant­hjælps­af­ta­len fast­slår, at man som kon­tant­hjælps­mod­ta­ger skal gøre nytte i en såkaldt nyt­te­ind­sats. Op til afta­len gjorde vi i Dansk Soci­al­rå­d­gi­ver­for­e­ning flere gange opmærk­som på, at hvis en sådan ind­sats skal gøre nytte, skal ord­nin­gen skabe jobåb­nin­ger eller give et reelt prak­sis kom­pe­ten­ce­løft. Vi var stærkt bekym­rede for, om en sådan ord­ning blot skulle bru­ges som skræmme– eller disci­pli­ne­rings­mid­del over for de ledige.

via Til hvil­ken nytte er nyt­te­ind­sats? | Infor­ma­tion.