Tag Archive for Jesper Jespersen

Kan øko­no­misk teori og ide­o­logi hol­des adskilt? — Bag​grund​.com

Er øko­no­mi­vi­den­skab objek­tiv og er tal neut­rale? Er øko­nomi i vir­ke­lig­he­den en sam­funds­vi­den­skab, der opfø­rer sig som natur­vi­den­skab? Er det til­fæl­digt, at ledende øko­no­mer bru­ger anta­gel­ser om ide­elle markeder?

via Kan øko­no­misk teori og ide­o­logi hol­des adskilt?.

Fører rege­rin­gen en ansvar­lig øko­no­misk poli­tik? | Kri­tisk Debat

Bag­grun­den: VKO-​​regeringen lod stå til[1]
Efter næsten ti år med VKO-​​flertal i Fol­ke­tin­get fik Dan­mark en centrum-​​venstre rege­ring i Dan­mark i okto­ber 2011. For­vent­nin­ger var store efter ti år, hvor den øko­no­mi­ske sty­ring havde sej­let under Anders Fogh Ras­mus­sen. Poli­ti­ske udfor­drin­ger blev mødt med øgede offent­lige udgif­ter, skat­te­re­duk­tion i flere omgange og intro­duk­tion af afdrags­frie bolig­lån. Huj hej, hvor det gik, bolig­pri­ser, byg­geri og beskæf­ti­gelse steg alt for hur­tigt. Enhver fagø­ko­no­misk kri­tik blev fejet af bor­det med en arro­gant bemærk­ning om, at de øko­no­mi­ske lærebø­ger burde skri­ves om. Da den øko­no­mi­ske krise satte ind i kølvan­det på den inter­na­tio­nale finanskrise var ned­t­u­ren dog helt på linje med det, som de eksi­ste­rende lærebø­ger inde­holdt; men da var Anders Fogh Ras­mus­sen krø­bet i skjul i Bruxel­les som NATOs gene­ral­se­kre­tær. Til­bage stod opryd­nings­ar­bej­det med en arbejds­løs­hed, der steg lodret, offent­lige finan­ser i en sør­ge­lig for­fat­ning og nok så alvor­ligt pri­vate erhvervsin­ve­ste­rin­ger, der næsten var halveret.

via Kri­tisk Debat — Artik­ler: Fører rege­rin­gen en ansvar­lig øko­no­misk poli­tik?.

Hvad dælen nøler vi for? | Information

Gylden maske

Vi ken­der reto­rik­ken: ’Hvor skal pen­gene komme fra?’, ’Det må ikke blive dyrere at være dan­sker’. Ofte sekun­de­ret af man­traet: ’Vi’ skal spare og arbejde mere for at få råd til frem­ti­dens udfordringer.

Skulle ’vi’ ikke lige standse op et øje­blik, og se på, hvad BNP-​​økonomerne har at sige om disse for­hold. Den her i lan­det høje­ste BNP-​​økonomiske sag­kund­skab, der benyt­tes, når offent­lige kom­mis­sio­ner ned­sæt­tes og rede­gø­rel­ser for lan­dets øko­no­mi­ske ve og vel skal kort­læg­ges, har et stort set sam­men­fal­dende syn på BNP-​​væksten frem mod år 2050 under for­ud­sæt­ning af busi­ness as usual.

via Hvad dælen nøler vi for? | Infor­ma­tion.