Tag Archive for hjerne

Ny forsk­ning: Læs en god bog og bliv et bedre men­ne­ske | Viden​skab​.dk

For før­ste gang kan for­skerne måle, at fin­kul­tu­rel lit­te­ra­tur sti­mu­le­rer vores evne til at for­stå andres følel­ser og moti­ver. De peger på, at læs­ning kan hjælpe os til at blive soci­alt vel­fun­ge­rende mennesker.

via Ny forsk­ning: Læs en god bog og bliv et bedre men­ne­ske | Viden​skab​.dk.

Byr­de­byr­den | Information


Den ame­ri­kan­ske pro­fes­sor i ling­vi­stik, George Lakoff kal­der dette poli­tisk fra­m­ing – eller indram­ning – af debat­ten. I bogen Don’t Think of an Elep­hant: Know Your Values and Frame the Debate beskri­ver George Lakoff, hvor­dan den før­ste øvelse, han giver ele­verne på Ber­kely, er at bede dem om ikke at tænke på en ele­fant! Men han har endnu ikke fun­det en, som kan lade være. Ordet frem­kal­der straks bil­le­det af det store dyr med de blaf­rende ører og snab­len. På samme måde beskri­ver George Lakoff, hvor­dan høj­re­fløjen har haft held til at ita­le­sætte den poli­ti­ske debat. Ikke mindst med ordet skattelettelse.

via Byr­de­byr­den | Infor­ma­tion.

George Lakoff: Soci­a­li­ster ved intet om for­nuft | Viden​skab​.dk

George Lakoff

Ven­stre­o­ri­en­te­rede poli­ti­kere mis­for­står den måde, men­ne­skets hjerne fun­ge­rer på. Der­for har de svært ved at sætte den poli­ti­ske dags­or­den. Sådan lyder det fra den ame­ri­kan­ske super-​​forsker George Lakoff.

via George Lakoff: Soci­a­li­ster ved intet om for­nuft | Viden​skab​.dk.