Tag Archive for Grækenland

The IMF´s Toxic Bail-​​out Of Gre­ece And Iceland

Few Gre­eks and Icelan­ders share this view with the IMF as they have had to pay dearly for the deeds of their cor­rupt poli­ti­ci­ans and ban­kers. Iceland now enjoys the con­te­sted sta­tus of being a low-​​wage coun­try with record high pri­vate debt level and capi­tal con­trols in place to stop the cur­rency from col­lapsing. The cri­sis in Gre­ece is now the deepest in Europe in terms of con­tra­ction, unem­ploy­ment and eco­no­mic hardship.

via The IMF´s Toxic Bail-​​out Of Gre­ece And Iceland.

EL: EU-​​sparekrav truer græsk pres­se­fri­hed og demo­krati | Information

- Den dan­ske rege­ring er gen­nem EU med til at for­mu­lere kra­vene om nedskæ­rin­ger til den græ­ske rege­ring. Der­for har rege­rin­gen også et ansvar for at stoppe angre­bet på pres­se­fri­he­den og pri­o­ri­tere den demo­kra­ti­ske udvik­ling over EU’s stramme sparekrav.

Det skri­ver Niko­laj Wil­lum­sen i en mail til Ritzau.

via EL: EU-​​sparekrav truer græsk pres­se­fri­hed og demo­krati | Infor­ma­tion.

Nøjsom­he­dens uni­ver­selle usundhed

Hospital - Magistrale

En stor huma­ni­tær kata­strofe udfol­der sig i øje­blik­ket i de mange Eurozone lande der har ind­vil­li­get i at skære ned på offent­lige udgif­ter, løn og leve­stan­dard for at leve op til finans­pag­tens skrappe krav. En over­set facet i den sam­men­hæng er imid­ler­tid nedskæ­rin­ger­nes effekt på befolk­nin­ger­nes gene­relle sund­heds­til­stand i disse lande.