Tag Archive for finanspolitik

Fører rege­rin­gen en ansvar­lig øko­no­misk poli­tik? | Kri­tisk Debat

Bag­grun­den: VKO-​​regeringen lod stå til[1]
Efter næsten ti år med VKO-​​flertal i Fol­ke­tin­get fik Dan­mark en centrum-​​venstre rege­ring i Dan­mark i okto­ber 2011. For­vent­nin­ger var store efter ti år, hvor den øko­no­mi­ske sty­ring havde sej­let under Anders Fogh Ras­mus­sen. Poli­ti­ske udfor­drin­ger blev mødt med øgede offent­lige udgif­ter, skat­te­re­duk­tion i flere omgange og intro­duk­tion af afdrags­frie bolig­lån. Huj hej, hvor det gik, bolig­pri­ser, byg­geri og beskæf­ti­gelse steg alt for hur­tigt. Enhver fagø­ko­no­misk kri­tik blev fejet af bor­det med en arro­gant bemærk­ning om, at de øko­no­mi­ske lærebø­ger burde skri­ves om. Da den øko­no­mi­ske krise satte ind i kølvan­det på den inter­na­tio­nale finanskrise var ned­t­u­ren dog helt på linje med det, som de eksi­ste­rende lærebø­ger inde­holdt; men da var Anders Fogh Ras­mus­sen krø­bet i skjul i Bruxel­les som NATOs gene­ral­se­kre­tær. Til­bage stod opryd­nings­ar­bej­det med en arbejds­løs­hed, der steg lodret, offent­lige finan­ser i en sør­ge­lig for­fat­ning og nok så alvor­ligt pri­vate erhvervsin­ve­ste­rin­ger, der næsten var halveret.

via Kri­tisk Debat — Artik­ler: Fører rege­rin­gen en ansvar­lig øko­no­misk poli­tik?.

Fuld tryk på svensk øko­nomi | www​.busi​ness​.dk

Mens Dan­mark sneg­ler sig af sted, og står til at få en øko­no­misk vækst nede omkring nul pro­cent i år, så spur­ter Sve­rige igen af sted i rask fart.

Det skyl­des blandt andet, at den sven­ske rege­ring med Fredrik Rein­feldt i spid­sen har lem­pet finans­po­li­tik­ken. 23 mil­li­ar­der kr., eller godt og vel 0,7 pro­cent af brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet (BNP), har Sve­rige brændt af i år på øgede offent­lige inve­ste­rin­ger, mere forsk­ning og en sænk­ning af sel­skabs­skat­ten fra 26,3 til 22,0 procent.

Det er en sti­mu­lans­pakke af nogen­lunde til­sva­rende stør­relse, som de øko­no­mi­ske vis­mænd har anbe­fa­let her­hjemme, men som den dan­ske rege­ring ind­til videre har afvist som værende unødvendig.

via Fuld tryk på svensk øko­nomi — Glo­bal | www​.busi​ness​.dk.

Nøjsom­heds­il­lu­sio­nen

austerity illusion

” … som følge af chok­ket fra den sene­ste finanskrise der med­førte en eks­plo­siv stig­ning i offent­lig gæld, har det meste af Europa i de sene­ste fire år søgt en udvej i nøjsom­heds­po­li­tik­ken. Resul­ta­terne af dette eks­pe­ri­ment er enty­dige: Nøjsom­hed vir­ker ikke.”

Mark Blyth, Pro­fes­sor i Inter­na­tio­nal poli­tisk øko­nomi ved Brown Uni­ver­sity, USA