Tag Archive for finanskrise

Dan­marks for­mue i udlan­det svul­mer op — Øko­nomi | www​.busi​ness​.dk

Dan­mark hober penge sam­men i udlan­det på en måde, som aldrig før er set i histo­rien. Alene i de før­ste tre måne­der i år er Dan­marks uden­land­ske for­mue ste­get med hele 57 mil­li­ar­der kr., så den nu er oppe på vold­somme 658 mil­li­ar­der kr., viser nye tal fra Dan­marks Nationalbank.

via Dan­marks for­mue i udlan­det svul­mer op — Øko­nomi | www​.busi​ness​.dk.

The euro-​​zone eco­nomy: The long road back | The Economist

Europe is to be con­gra­tu­la­ted on avoi­ding a Depres­sion (in most of its mem­ber sta­tes) and a cata­strop­hic break-​​up (for now). But if Europe’s lea­ders are wise they would use this occa­sion not to cele­brate but to reflect on just how badly they have per­for­med, and to get busy lear­ning from their mistakes.

via The euro-​​zone eco­nomy: The long road back | The Eco­no­mist.

The IMF´s Toxic Bail-​​out Of Gre­ece And Iceland

Few Gre­eks and Icelan­ders share this view with the IMF as they have had to pay dearly for the deeds of their cor­rupt poli­ti­ci­ans and ban­kers. Iceland now enjoys the con­te­sted sta­tus of being a low-​​wage coun­try with record high pri­vate debt level and capi­tal con­trols in place to stop the cur­rency from col­lapsing. The cri­sis in Gre­ece is now the deepest in Europe in terms of con­tra­ction, unem­ploy­ment and eco­no­mic hardship.

via The IMF´s Toxic Bail-​​out Of Gre­ece And Iceland.

Fører rege­rin­gen en ansvar­lig øko­no­misk poli­tik? | Kri­tisk Debat

Bag­grun­den: VKO-​​regeringen lod stå til[1]
Efter næsten ti år med VKO-​​flertal i Fol­ke­tin­get fik Dan­mark en centrum-​​venstre rege­ring i Dan­mark i okto­ber 2011. For­vent­nin­ger var store efter ti år, hvor den øko­no­mi­ske sty­ring havde sej­let under Anders Fogh Ras­mus­sen. Poli­ti­ske udfor­drin­ger blev mødt med øgede offent­lige udgif­ter, skat­te­re­duk­tion i flere omgange og intro­duk­tion af afdrags­frie bolig­lån. Huj hej, hvor det gik, bolig­pri­ser, byg­geri og beskæf­ti­gelse steg alt for hur­tigt. Enhver fagø­ko­no­misk kri­tik blev fejet af bor­det med en arro­gant bemærk­ning om, at de øko­no­mi­ske lærebø­ger burde skri­ves om. Da den øko­no­mi­ske krise satte ind i kølvan­det på den inter­na­tio­nale finanskrise var ned­t­u­ren dog helt på linje med det, som de eksi­ste­rende lærebø­ger inde­holdt; men da var Anders Fogh Ras­mus­sen krø­bet i skjul i Bruxel­les som NATOs gene­ral­se­kre­tær. Til­bage stod opryd­nings­ar­bej­det med en arbejds­løs­hed, der steg lodret, offent­lige finan­ser i en sør­ge­lig for­fat­ning og nok så alvor­ligt pri­vate erhvervsin­ve­ste­rin­ger, der næsten var halveret.

via Kri­tisk Debat — Artik­ler: Fører rege­rin­gen en ansvar­lig øko­no­misk poli­tik?.