Tag Archive for fattigdom

Fat­tig­dom er men­talt selv­for­stær­kende | Information

»Er folk fat­tige, fordi de træf­fer for­kerte valg, eller træf­fer de for­kerte valg, fordi de er fat­tige? Vores forsk­ning viser, at det er det sid­ste, der er til­fæl­det,« siger han

via Fat­tig­dom er men­talt selv­for­stær­kende | Infor­ma­tion.

Ulig­hed: De fat­tig­ste dan­skere er ble­vet fat­ti­gere | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd

I gen­nem­snit har dan­skerne en dis­po­ni­bel ind­komst på 238.000 kr. Det sva­rer til en real ind­komst­frem­gang på 37.000 kr. siden 2002. Ind­komst­frem­gan­gen er dog ikke lige­ligt for­delt. De 10 pro­cent rige­ste har ople­vet en stig­ning på mere end 100.000 kr., mens de 10 pro­cent fat­tig­ste i dag har en lavere ind­komst end i 2002

via Ulig­hed: De fat­tig­ste dan­skere er ble­vet fat­ti­gere | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd.

Kraf­tig stig­ning i antal­let af dan­ske hjem­løse — Poli​ti​ken​.dk

Ifølge de nye tal er der 5.820 hjem­løse i Dan­mark. 530 flere end i 2011, hvor antal­let af hje­møse sidst blev opjort. En stig­ning på 10 pro­cent. Ser man på tal­lene fra SFI’s måling i 2009, er antal­let af hjem­løse i Dan­mark over de sen­ste fire år ste­get med 821 per­so­ner, hvad der sva­rer til 16 procent.

via Kraf­tig stig­ning i antal­let af dan­ske hjem­løse — Poli​ti​ken​.dk.

Kom­mu­ners hen­vis­ning til Frel­sens Hær bekym­rer mini­ster | Information


Social– og Inte­gra­tions­mi­ni­ster, Karen Hæk­kerup (S), vil se nær­mere på kom­mu­ner­nes sagsbehandlinger.

Det sker, efter Frel­sens Hær har for­talt om en vold­som stig­ning i folk, der efter­spør­ger hjælp, og hvad der ifølge Frel­sens Hær især er bekym­rende, nem­lig at kom­mu­ner er begyndt at hen­vise nød­li­dende bor­gere til organisationen.

via Kom­mu­ners hen­vis­ning til Frel­sens Hær bekym­rer mini­ster | Infor­ma­tion.

Soci­al­mi­ni­ste­ren smin­ker fat­tig­domstal | Rune Engel­breth Lar­sen Pol​.dk

Karen Hækkerup: "Velkommen til min hjemmeside"

Det er et et poli­tisk smin­ket og mis­vi­sende fat­tig­domstal, der nu er ser­ve­ret som det offi­ci­elle tal af soci­al­mi­ni­ster Karen Hæk­kerup, og som bekvemt kan benyt­tes til at baga­tel­li­sere det egent­lige omfang af Dan­marks fattigdomsproblemer …

via Soci­al­mi­ni­ste­ren smin­ker fat­tig­domstal — Poli​ti​ken​.dk.

Dan­marks nye fat­tig­doms­grænse 103.200 kr. | DR

Efter flere års debat har soci­al­mi­ni­ster Karen Hæk­kerup (S) i dag ved­ta­get en offi­ciel fat­tig­doms­grænse for Danmark.

Det sker efter, at rege­rin­gens eks­pert­gruppe netop har frem­lagt deres anbe­fa­ling til en fat­tig­doms­grænse. Den har soci­al­mi­ni­ste­ren gjort gæl­dende omgående.

Der­for vil fat­tig­dom frem­over blive målt på, om en per­son tre år i træk har haft en dis­po­ni­bel ind­komst under 50 pro­cent af medianindkomsten.

via Her er Dan­marks nye fat­tig­doms­grænse: 103.200 kr. | Nyhe­der | DR.

Antal­let af hjem­løse sti­ger dra­ma­tisk | Nyhe­der | DR

hjemløse ved busstoppested

En ny optæl­ling fore­ta­get af Det Natio­nale Forsk­nings­cen­ter for Vel­færd (SFI) i år viser nem­lig, at antal­let af hjem­løse i Dan­mark er vok­set fra godt 5000 til knap 6000 på bare to år, skri­ver Poli­ti­ken. Især mange flere unge men­ne­sker ender på gader, her­ber­ger og forsorgshjem.

via Antal­let af hjem­løse sti­ger dra­ma­tisk | DR.

Fat­tig­dom­men fort­sæt­ter med at stige i Dan­mark | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd

Little Champlain Street, Quebec City, QC, 1916

Fat­tig­dom­men fort­sæt­ter med at vokse i Dan­mark, og der er nu 346000 fat­tige — fra­reg­nes stu­de­rende er der 234000 fat­tige i Dan­mark — det er en stig­ning på 83000 per­so­ner siden 2002, eller hvad der sva­rer til en stig­ning på 55 pro­cent i peri­o­den 2002–2009 — en stor del af for­kla­rin­gen på, at fat­tig­dom­men er ste­get så meget i Dan­mark, skal fin­des i den førte fordelingspolitik.

via Fat­tig­dom­men fort­sæt­ter med at stige i Dan­mark | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd.