Tag Archive for dansk økonomi

OECD ankla­ges for fejl­a­na­ly­ser af dansk øko­nomi — Øko­nomi | www​.busi​ness​.dk

Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd sår tvivl om, hvor meget de øko­no­mi­ske eks­per­ter i den inter­na­tio­nale orga­ni­sa­tion OECD ved om Dan­marks øko­nomi. Mis­vi­sende prog­no­ser fra den tone­an­gi­vende orga­ni­sa­tion kan betyde, at Dan­mark går glip af inve­ste­rin­ger og arbejds­plad­ser, vur­de­res det.

via OECD ankla­ges for fejl­a­na­ly­ser af dansk øko­nomi — Øko­nomi | www​.busi​ness​.dk.

Det Øko­no­mi­ske Råd: Rege­rin­gens poli­tik påvir­ker væk­sten nega­tivt | Nyhe­der | DR


Den stramme reform­po­li­tik, som der er ble­vet ført siden 2011, påvir­ker væk­sten nega­tiv og vil gøre det igen i 2014.

For de offent­lige finan­ser er stærke nok til, at man kan begynde at føre en mere lem­pe­lig finanspolitik.

Sådan lyder det i en dis­kus­sions­op­læg fra Det Øko­no­mi­ske Råd, der ledes af fire øko­no­mi­ske vis­mænd og består af i alt 25 per­so­ner, som føl­ger den øko­no­mi­ske udvik­ling både her og nu og i et læn­gere perspektiv.

- Den stramme finans­po­li­tik, der har været først siden 2011, og som plan­læg­ges gen­nem­ført i de kom­mende år, bidra­ger nega­tivt til væk­sten, står der på den tredje af rap­por­tens 279 sider, som Det Øko­no­mi­ske Råd altså kal­der et diskussionsoplæg.

via Det Øko­no­mi­ske Råd: Rege­rin­gens poli­tik påvir­ker væk­sten nega­tivt | Nyhe­der | DR.

Hvad dælen nøler vi for? | Information

Gylden maske

Vi ken­der reto­rik­ken: ’Hvor skal pen­gene komme fra?’, ’Det må ikke blive dyrere at være dan­sker’. Ofte sekun­de­ret af man­traet: ’Vi’ skal spare og arbejde mere for at få råd til frem­ti­dens udfordringer.

Skulle ’vi’ ikke lige standse op et øje­blik, og se på, hvad BNP-​​økonomerne har at sige om disse for­hold. Den her i lan­det høje­ste BNP-​​økonomiske sag­kund­skab, der benyt­tes, når offent­lige kom­mis­sio­ner ned­sæt­tes og rede­gø­rel­ser for lan­dets øko­no­mi­ske ve og vel skal kort­læg­ges, har et stort set sam­men­fal­dende syn på BNP-​​væksten frem mod år 2050 under for­ud­sæt­ning af busi­ness as usual.

via Hvad dælen nøler vi for? | Infor­ma­tion.

AE: 2012 er tredje år i træk med impo­ne­rende over­skud på betalingsbalancen

AE eva­lu­e­rer Dan­marks beta­lings­ba­lance
Det går fint med at sælge Dan­marks varer i udlandet.

2012 er tredje rekordår i træk med en beta­lings­ba­lance på lige under 100 mia. kr.

De høje tal skyl­des ikke, som ellers ofte hørt, at vi eks­por­te­rer Nord­s­øo­lie — i 2012 udgjorde fortje­ne­sten på ener­gi­eks­port kun 8 mia. kr, dvs. kun ca. 8%.