Tag Archive for Danmark

DONG-​​aktier til Gold­man Sachs

dong_energy

I udsen­del­sen “Det Røde Felt” 9. dec. 2013 på Radio 24 /​​ 7 invi­te­rede stu­di­e­vært Lars Trier Mogen­sen tre gæster ind og dis­ku­tere sta­tens salg af DONG-​​​​aktier til inve­ste­rings­ban­ken Gold­man Sachs. De invi­te­rede er: Klaus Riskjær Peter­sen, erhvervs­mand Mogens Rüdi­ger, pro­fes­sor. Har…

EU’s spa­re­kurs koster op imod 20.000 dan­ske job de kom­mende år | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd

EU’s spa­re­kurs koster i disse år tusin­der af dan­ske arbejds­plad­ser. Bereg­nin­ger viser, at de finans­po­li­ti­ske stram­nin­ger, der lige nu lig­ger i stø­be­skeen i EU, vil komme til at koste ca. 20.000 dan­ske arbejds­plad­ser frem mod 2016. Spa­re­kur­sen vil næste år mind­ske BNP-​​væksten med ca. 0,4 pct. point.

via EU’s spa­re­kurs koster op imod 20.000 dan­ske job de kom­mende år | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd.

Sta­ti­stik: BNI pr. ind­byg­ger — Atlas metoden

BNI per ind­byg­ger et mål af per-​​​​capita natio­na­lind­kom­sten, som ofte anven­des ved sam­men­lig­ning af for­skel­lige lan­des vel­stand. Den bereg­nes på grund­lag af Brut­to­na­tio­na­lind­kom­sten, et af de begre­ber, som ind­går i natio­nal­regn­skabs­lig­nin­gen. Atlas meto­den er en mere præ­cis måde at omregne valutaer…

Sta­ti­stik: Erhvervsfrekvens

Labor force par­ti­ci­pa­tion rate angi­ver stør­rel­sen af den del af befolk­nin­gen der er 15 år eller ældre og som er øko­no­misk aktive. Dvs. de men­ne­sker der yder arbejds­kraft til pro­duk­tion af varer og ser­vi­ces i en spe­ci­fik tidsperiode.

Her er de stør­ste gyldne hånd­tryk | Nyhe­der | DR

Den fyrede Dan­ske Bank-​​topchef Eivind Kol­ding kan tage 18 måne­ders løn og der­med omkring 23 mil­li­o­ner kro­ner med sig, efter at han man­dag er ble­vet afskediget.

Og han er ikke den ene­ste dan­ske erhvervs­le­der, der har fået et mil­li­onbe­løb efter en fratrædelse.

via Her er de stør­ste gyldne hånd­tryk | Nyhe­der | DR.

Ulig­hed: De fat­tig­ste dan­skere er ble­vet fat­ti­gere | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd

I gen­nem­snit har dan­skerne en dis­po­ni­bel ind­komst på 238.000 kr. Det sva­rer til en real ind­komst­frem­gang på 37.000 kr. siden 2002. Ind­komst­frem­gan­gen er dog ikke lige­ligt for­delt. De 10 pro­cent rige­ste har ople­vet en stig­ning på mere end 100.000 kr., mens de 10 pro­cent fat­tig­ste i dag har en lavere ind­komst end i 2002

via Ulig­hed: De fat­tig­ste dan­skere er ble­vet fat­ti­gere | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd.