Tag Archive for CEPOS

Da Cepos fup­pede jour­na­li­sterne | | Net­a­vi­sen Pio­Ne­ta­vi­sen Pio

Lars Wer­n­blad Han­sen: Medi­erne slugte råt den libe­ra­li­sti­ske pro­pa­ganda om, at omfor­de­ling og vel­færd ska­der arbejds­mora­len. Men Cepos’ under­sø­gelse er bog­sta­ve­ligt talt et sam­men­kog af halve sandheder.

via Da Cepos fup­pede jour­na­li­sterne | | Net­a­vi­sen Pio­Ne­ta­vi­sen Pio.

CEPOS: Vel­færds­stat og arbejdsmoral

Er din moral nu også helt i top?

CEPOS har i et nyt forsk­nings­pro­jekt set på sam­men­hæn­gen mel­lem stør­rel­sen af et lands vel­færds­stat og befolk­nin­gens arbejds­moral. Pro­jek­tet er det før­ste, der direkte under­sø­ger sam­men­hæn­gen mel­lem vel­færds­sta­tens gene­rø­si­tet og bor­ger­nes hold­nin­ger til hårdt arbejde som værdi i f.eks. bør­ne­op­dra­gelse og til vægt­nin­gen af arbejde og fri­tid på tværs af en række udvik­lede, demo­kra­ti­ske lande.

via CEPOS: Vel­færds­stat og arbejds­moral.