Tag Archive for arbejdsmarked

De dan­ske løn­nin­ger er langt nok nede nu | EPN​.DK

De dan­ske løn­nin­ger er fal­det så meget, at de nu har nået et kon­kur­ren­ce­dyg­tigt niveau, kon­klu­de­rer flere eksperter.

Det dan­ske løn­ni­veau er kom­met så langt ned, at det har fun­det en balance. Efter flere år med fyrings­run­der hver og hver anden dag og løn­pres nedad ved hver ene­ste for­hand­ling kan løn­mod­ta­gerne ånde let­tet op.

via De dan­ske løn­nin­ger er langt nok nede nu — Arbejds­mar­ked — Sam­fund.

Fri­vil­lige skal ikke udhule vel­fær­den | UGEBREVET A4

Poli­ti­kerne skal ikke bygge frem­ti­dens vel­færd på fri­vil­lig arbejds­kraft. Det er den klare mel­ding fra dan­skerne i ny under­sø­gelse. Men fri­vil­lige er alle­rede ved at tage over, lyder det fra fri­vil­lige orga­ni­sa­tio­ner, som føler sig mis­brugt. For­sker afvi­ser dog dan­sker­nes bekymringer.

via Fri­vil­lige skal ikke udhule vel­fær­den | UGEBREVET A4.

Arbejds­vil­kår hos Rya­nair cho­ke­rer — Luft­fart — Trans­port — Brancher

Da ita­li­en­ske Ales­san­dra Cocca var ansat som stewar­desse i Rya­nair med base i Rygge i Norge, tjente hun knap 10.000 kr. om måne­den. Der var ingen løn under syg­dom. Hun skulle stå til rådig­hed for fly­sel­ska­bet uden beta­ling. Hun skulle betale for sin egen uni­form, og sagde hun op inden for de før­ste 15 måne­der, kostede det et gebyr på ca. 1.500 kr.

via Arbejds­vil­kår hos Rya­nair cho­ke­rer — Luft­fart — Trans­port — Bran­cher.

Hånd­vær­ker søges: Du skal tale polsk! | Ekstra Bladet

Nu er det ikke læn­gere nok at have skruet hæn­derne ordent­ligt på, hvis man vil have et job i byg­ge­bran­chen. For selv om du kan pudse faca­der snor­lige, er det ikke nød­ven­dig­vis nok til at få et job.

Der er nem­lig den hage, at man skal kunne tale polsk. Selv om job­bet er i Køben­havns Kommune.

via Ekstra Bla­det — Hånd­vær­ker søges: Du skal tale polsk!.

Fast arbejde — ingen garanti mod fat­tig­dom | Metal Hovedstaden

På kun 15 år er alt ble­vet for­an­dret. Tysk fag­be­væ­gelse er svæk­ket. Fast arbejde er ikke læn­gere nogen garanti mod fat­tig­dom. ”Arbej­dende fat­tige” er ble­vet hver­dag i Tys­kland, og på sigt udgør det en trus­sel mod hele vores vel­færds­sam­fund”. Sådan lød bud­ska­bet, da Michael Sch­midt og Hans Ger­hard Leu fra IG-​​Metal i Flens­borg gæstede Dansk Metal den 27. marts.

via .