Tag Archive for AE

Debat­ten om de ”dovne arbejds­løse” hvi­ler på en myte | AE

den-store-bastian

Mod­sat det ind­tryk man ofte får i den offent­lige og poli­ti­ske debat, er der ikke noget der tyder på, at det dan­ske arbejds­mar­ked fun­ge­rer dår­ligt. Der er hel­ler ikke empi­risk belæg for, at det er ble­vet van­ske­li­gere at få besat de ledige stil­lin­ger. Debat­ten om det dan­ske arbejds­mar­ked bør ikke føres på bag­grund af for­domme og enkelt­stå­ende til­fælde der fører til myte­dan­nelse og misforståelser.

via Debat­ten om de ”dovne arbejds­løse” hvi­ler på en myte | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd.

Uddan­nelse: Øget bru­ger­be­ta­ling kan give sam­funds­mæs­sige mil­li­ard­tab | AE

Ven­stre har fore­slået, at der skal ses nær­mere på effek­terne af øget bru­ger­be­ta­ling på de vide­re­gå­ende uddan­nel­ser. Kon­se­kven­serne af bru­ger­be­ta­ling på de vide­re­gå­ende uddan­nel­ser kan meget vel være, at færre unge får en uddan­nelse. Det vil betyde, at sam­fun­det kan gå glip af mil­li­ar­der af kroner.

Det er en gul­dran­det for­ret­ning for sam­fun­det at give unge en vide­re­gå­ende uddan­nelse set i for­hold til, hvis den unge var for­ble­vet ufaglært.

via Uddan­nelse: Øget bru­ger­be­ta­ling kan give sam­funds­mæs­sige mil­li­ard­tab | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd.

Fat­tig­dom­men fort­sæt­ter med at stige i Dan­mark | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd

Little Champlain Street, Quebec City, QC, 1916

Fat­tig­dom­men fort­sæt­ter med at vokse i Dan­mark, og der er nu 346000 fat­tige — fra­reg­nes stu­de­rende er der 234000 fat­tige i Dan­mark — det er en stig­ning på 83000 per­so­ner siden 2002, eller hvad der sva­rer til en stig­ning på 55 pro­cent i peri­o­den 2002–2009 — en stor del af for­kla­rin­gen på, at fat­tig­dom­men er ste­get så meget i Dan­mark, skal fin­des i den førte fordelingspolitik.

via Fat­tig­dom­men fort­sæt­ter med at stige i Dan­mark | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd.

AE: 2012 er tredje år i træk med impo­ne­rende over­skud på betalingsbalancen

AE eva­lu­e­rer Dan­marks beta­lings­ba­lance
Det går fint med at sælge Dan­marks varer i udlandet.

2012 er tredje rekordår i træk med en beta­lings­ba­lance på lige under 100 mia. kr.

De høje tal skyl­des ikke, som ellers ofte hørt, at vi eks­por­te­rer Nord­s­øo­lie — i 2012 udgjorde fortje­ne­sten på ener­gi­eks­port kun 8 mia. kr, dvs. kun ca. 8%.

AE: Dan­mark er ikke læn­gere Euro­pas mest lige land

Danmark har haft de

Fakta:

  1. Ulig­he­den er ste­get i Dan­mark
    I årene 2001–2009 steg Gini-​​koefficienten fra 22 til 27 — næsten 25%
  2. Blandt vest­eu­ro­pæ­i­ske natio­ner har kun Island en højere stig­ning i ulighed
  3. I den samme peri­ode har lande som Fin­land, Norge og Stor­bri­tan­nien haft et fald i ulighed
  4. Det ser ikke ud til at det vil vende