Tag Archive for Adam Curtis

Adam Cur­tis: The Cen­tury Of The Self

The Century Of The Self - YouTube

The Cen­tury Of The Self — YouTube
Pri­vate sel­ska­ber og poli­ti­kere bru­ger psy­ko­lo­gi­ske tek­nik­ker til at skabe, aflæse og til­freds­stille vore længs­ler og behov. I “The Cen­tury Of The Self” afdæk­ker Cur­tis hvor­dan og hvor­for det er ble­vet sådan.

Denne serie hand­ler om hvor­dan mag­tens mænd har anvendt Freuds teo­rier i et for­søg på at kon­trol­le­rer den far­lige pøbel i mas­se­de­mo­kra­tiets tidsal­der
Adam Cur­tis i intro­duk­tio­nen til før­ste afsnit.