Videoer

 

Mette Fre­de­rik­sen om Kontanthjælpsreformen.

Deadline-​​​​studiet, Mar­tin og Mette sid­der over­for hin­an­den. I bag­grun­den et stort skilt med tal­let ‘5.753 kr’ Kontanthjælps-​​​​reform Mar­tin Kras­nik: ▸Vel­kom­men til dig, beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen. Lad mig først stille dig et kon­kret spørgs­mål: 5.753 kr om måne­den, kan man leve for det?…

Zeit­geist 2: Addendum

ZEITGEIST 2: ADDENDUM (FULL MOVIE!) - PLEASE SHARE - YouTube

ZEITGEIST 2: ADDENDUM (FULL MOVIE!) – PLEASE SHARE – YouTubehttp://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​1​g​K​X​9​T​W​R​y​f​s​&​a​m​p​;​n​o​r​e​d​i​r​e​c​t=1The fol­lowup to the ori­gi­nal film by: Peter Joseph w/​ focus on money, cor­rup­tion, scan­dals and  Jacque Fresco /​ The Venus Project.

 

Om hvor­dan grund­prin­cip­per i den moderne øko­nomi for­hin­drer en effek­tiv og ratio­nel indret­ning af verden.

Synop­sis

Fil­men star­ter og slut­ter med  uddrag fra en tale af

Adam Cur­tis: The Cen­tury Of The Self

The Century Of The Self - YouTube

The Cen­tury Of The Self — YouTube
Pri­vate sel­ska­ber og poli­ti­kere bru­ger psy­ko­lo­gi­ske tek­nik­ker til at skabe, aflæse og til­freds­stille vore længs­ler og behov. I “The Cen­tury Of The Self” afdæk­ker Cur­tis hvor­dan og hvor­for det er ble­vet sådan.

Denne serie hand­ler om hvor­dan mag­tens mænd har anvendt Freuds teo­rier i et for­søg på at kon­trol­le­rer den far­lige pøbel i mas­se­de­mo­kra­tiets tidsal­der
Adam Cur­tis i intro­duk­tio­nen til før­ste afsnit.

Cata­stroika — pri­va­ti­se­rin­gen af Grækenland

INFOWAR PRODUCTIONS præ­sen­te­rer
Cata­stroika

En doku­men­tar om pri­va­ti­se­rin­ger i Græken­land. Gen­nem for­tæl­lin­gen om andre pri­va­ti­se­rin­ger i Europa, her­un­der cata­stroi­kaen i Rusland bely­ses den Græ­ske rege­rings pri­va­ti­serxin­ger af natio­nale vær­dier. En pri­va­ti­se­ring der begrun­des med “nød­ven­dig­hed”, men som sna­rere synes at tjene mul­ti­na­tio­nale interesser.