Ulighed

Jeg mødte aldrig under­klas­sen — Poli​ti​ken​.dk

tiggere og telefonerende

Husene er vel­holdte, gaderne er rene, og her møder man det pæne bor­ger­skab. Min skole hed Rung­sted Pri­vate Realskole, og den har længe lig­get i top-​​3 på rang­li­sten over sko­ler i Dan­mark. Over hove­d­ind­gan­gen er ordene ’Libertate et Vir­tute’ – ’Fri­hed og magt’ – prin­tet ind i cementen.

via Jeg mødte aldrig under­klas­sen — Poli​ti​ken​.dk.

Sparekasse-​​direktør sagde op efter 19 dage: Fik en mil­lion — Poli​ti​ken​.dk

En mil­lion kroner.

Så meget fik Hen­ning Bar­søe med sig, da han i ons­dags valgte at sige sit job op som admi­ni­stre­rende direk­tør i Svend­borg Sparekasse.

Kun 19 dage efter han var til­t­rådt, og inden han over­ho­ve­det havde nået at sætte sig rig­tigt til rette i direk­tør­sto­len, hvil­ket han efter aftale først skulle gøre med udgan­gen af måneden.

via Sparekasse-​​direktør sagde op efter 19 dage: Fik en mil­lion — Poli​ti​ken​.dk.

Ulig­hed: De fat­tig­ste dan­skere er ble­vet fat­ti­gere | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd

I gen­nem­snit har dan­skerne en dis­po­ni­bel ind­komst på 238.000 kr. Det sva­rer til en real ind­komst­frem­gang på 37.000 kr. siden 2002. Ind­komst­frem­gan­gen er dog ikke lige­ligt for­delt. De 10 pro­cent rige­ste har ople­vet en stig­ning på mere end 100.000 kr., mens de 10 pro­cent fat­tig­ste i dag har en lavere ind­komst end i 2002

via Ulig­hed: De fat­tig­ste dan­skere er ble­vet fat­ti­gere | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd.

Social arv slår hårdt i Dan­mark — Poli​ti​ken​.dk

Det ser skidt ud med at få brudt den soci­ale arv i Danmark.

»Det over­ra­sker mig, at det ser så dår­ligt ud. Det bekym­rer mig«, siger uddan­nel­ses­ord­fø­rer Tro­els Ravn (S), som har fået Mini­ste­riet for Børn og Under­vis­ning til at gøre rede for, hvor gode vi i Dan­mark er til at skabe mønsterbrydere.

via Social arv slår hårdt i Dan­mark — Poli​ti​ken​.dk.

Bor­ger­lige vil sende flere ned under ny fat­tig­doms­grænse | Information

Hvis en kom­mende bor­ger­lig rege­ring genind­fø­rer kon­tant­hjælpslof­tet, 250-​​timersreglen og start­hjæl­pen, vil vi få flere fat­tige dan­skere. I hvert fald hvis man føl­ger den defi­ni­tion på fat­tig­dom, som Eks­pert­ud­val­get for fat­tig­dom frem­lagde fre­dag. Udval­get anbe­fa­ler en dansk fat­tig­doms­grænse, der bety­der, at dan­skere, som i tre år har haft en ind­komst på under 50 pro­cent af medi­a­nind­kom­sten, defi­ne­res som øko­no­misk fattige.

via Bor­ger­lige vil sende flere ned under ny fat­tig­doms­grænse | Infor­ma­tion

Dan­marks nye fat­tig­doms­grænse 103.200 kr. | DR

Efter flere års debat har soci­al­mi­ni­ster Karen Hæk­kerup (S) i dag ved­ta­get en offi­ciel fat­tig­doms­grænse for Danmark.

Det sker efter, at rege­rin­gens eks­pert­gruppe netop har frem­lagt deres anbe­fa­ling til en fat­tig­doms­grænse. Den har soci­al­mi­ni­ste­ren gjort gæl­dende omgående.

Der­for vil fat­tig­dom frem­over blive målt på, om en per­son tre år i træk har haft en dis­po­ni­bel ind­komst under 50 pro­cent af medianindkomsten.

via Her er Dan­marks nye fat­tig­doms­grænse: 103.200 kr. | Nyhe­der | DR.