Socialpolitik

Mette Fre­de­rik­sen om Kontanthjælpsreformen.

Deadline-​​​​studiet, Mar­tin og Mette sid­der over­for hin­an­den. I bag­grun­den et stort skilt med tal­let ‘5.753 kr’ Kontanthjælps-​​​​reform Mar­tin Kras­nik: ▸Vel­kom­men til dig, beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen. Lad mig først stille dig et kon­kret spørgs­mål: 5.753 kr om måne­den, kan man leve for det?…

Fat­tig­dom er men­talt selv­for­stær­kende | Information

»Er folk fat­tige, fordi de træf­fer for­kerte valg, eller træf­fer de for­kerte valg, fordi de er fat­tige? Vores forsk­ning viser, at det er det sid­ste, der er til­fæl­det,« siger han

via Fat­tig­dom er men­talt selv­for­stær­kende | Infor­ma­tion.

Kraf­tig stig­ning i antal­let af dan­ske hjem­løse — Poli​ti​ken​.dk

Ifølge de nye tal er der 5.820 hjem­løse i Dan­mark. 530 flere end i 2011, hvor antal­let af hje­møse sidst blev opjort. En stig­ning på 10 pro­cent. Ser man på tal­lene fra SFI’s måling i 2009, er antal­let af hjem­løse i Dan­mark over de sen­ste fire år ste­get med 821 per­so­ner, hvad der sva­rer til 16 procent.

via Kraf­tig stig­ning i antal­let af dan­ske hjem­løse — Poli​ti​ken​.dk.

Rege­rin­gens mange refor­mer øger ulig­he­den | Information

Fem store refor­mer. Fem refor­mer som alle har øget uligheden.

Sådan lyder reg­ne­styk­ket, efter at finans­mi­ni­ster Bjarne Corydon(S) nu har opgjort, hvor­dan refor­merne af før­tids– og fleksjob, kon­tant­hjælp samt SU’en har påvir­ket den såkaldte gini-​​koefficient. Målet for ind­komstulig­he­den, hvor nul sva­rer til, at alle har den samme ind­komst og 100 til, at en enkelt har det hele[

via Rege­rin­gens mange refor­mer øger ulig­he­den | Infor­ma­tion.

Eks­pert: Kom­mu­ner stil­ler ’græn­se­over­skri­dende’ spørgs­mål til enlige mødre | Information

Brev fra Holbæk kommune til enlig forsørger.

Kom­mu­ner går over stre­gen i jag­ten på mulige soci­al­bed­ra­gere, når de til enlige mødre sen­der spørgs­mål, der ifølge lek­tor i soci­al­ret ved Aal­borg Uni­ver­si­tet Nina Von Hielmcrone enten er irre­le­vante, græn­se­over­skri­dende eller direkte inti­mi­de­rende. KL mener ikke, spørgs­må­lene er usædvanlige

via Eks­pert: Kom­mu­ner stil­ler ’græn­se­over­skri­dende’ spørgs­mål til enlige mødre | Infor­ma­tion.

Ledige føler sig set ned på | UGEBREVET A4

Fire ud af ti ledige føler sig set ned på, fordi de er ledige. Det viser en ny under­sø­gelse. Følel­sen af at være ugle­set kan gøre det svæ­rere for ledige at få arbejde, lyder det fra fag­for­bund og for­sker. Poli­ti­kerne, medi­erne og arbejds­gi­verne får skyl­den for, at arbejds­løse føler sig nedværdigede.

via Ledige føler sig set ned på | UGEBREVET A4.

saadan er det at være arbejdsloes

Begre­bet “soci­alt bed­ra­geri” dæk­ker også over kom­mu­ner­nes egne fejl | Dit​Per​spek​tiv​.dk

Debat­ten om soci­alt bed­ra­geri er igen blus­set op, men hvor meget ved vi egent­lig om soci­alt bed­ra­geri i Dan­mark og hvor­dan er de soci­ale ydel­ser for­delt? Få sva­ret og læs også her, hvor­dan eks­per­ter på områ­det ser med skep­sis på myn­dig­he­der­nes meto­der. De blev i denne uge udstil­let i en doku­men­tar på DR.

via http://​www​.dit​per​spek​tiv​.dk/​a​r​t​i​k​e​l​-​1​2​111

.

Kom­mu­ners hen­vis­ning til Frel­sens Hær bekym­rer mini­ster | Information


Social– og Inte­gra­tions­mi­ni­ster, Karen Hæk­kerup (S), vil se nær­mere på kom­mu­ner­nes sagsbehandlinger.

Det sker, efter Frel­sens Hær har for­talt om en vold­som stig­ning i folk, der efter­spør­ger hjælp, og hvad der ifølge Frel­sens Hær især er bekym­rende, nem­lig at kom­mu­ner er begyndt at hen­vise nød­li­dende bor­gere til organisationen.

via Kom­mu­ners hen­vis­ning til Frel­sens Hær bekym­rer mini­ster | Infor­ma­tion.