Samfund

Den dovne arbejds­løse … et fabeldyr

Her er det endegyldige bevis: Den dovne arbejdsløse eksisterer!

I arbejds­løs­heds­de­bat­ten foku­se­res ofte på den enkelte ledi­ges moti­va­tion. Med Carina-”sagen”, ”Dovne” Robert, Asger Aamund og de lang­tids­le­dige, og senest en ny bølge af urig­tige oplys­nin­ger fra arbejds­gi­ver­side om hvor svært det er at finde arbejds­vil­lige dan­skere, ska­bes et generaliseret…

Mette Fre­de­rik­sen om Kontanthjælpsreformen.

Deadline-​​​​studiet, Mar­tin og Mette sid­der over­for hin­an­den. I bag­grun­den et stort skilt med tal­let ‘5.753 kr’ Kontanthjælps-​​​​reform Mar­tin Kras­nik: ▸Vel­kom­men til dig, beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen. Lad mig først stille dig et kon­kret spørgs­mål: 5.753 kr om måne­den, kan man leve for det?…

Kun 0,6 pro­cent af dan­skerne taber penge ved at arbejde | Cevea

Det er kun for én ud af 200 dan­skere i den arbejds­dyg­tige alder, at det ikke kan betale sig at arbejde. Det viser bereg­nin­ger fra Tæn­ket­an­ken Cevea. Og tre ud af fem – for hvem det ifølge Finans­mi­ni­ste­riet ikke kan betale sig at arbejde – er alli­ge­vel i job.Myter står for fald, mener Cevea.

via Kun 0,6 pro­cent af dan­skerne taber penge ved at arbejde | Cevea.

Sta­ti­stik: BNI pr. ind­byg­ger — Atlas metoden

BNI per ind­byg­ger et mål af per-​​​​capita natio­na­lind­kom­sten, som ofte anven­des ved sam­men­lig­ning af for­skel­lige lan­des vel­stand. Den bereg­nes på grund­lag af Brut­to­na­tio­na­lind­kom­sten, et af de begre­ber, som ind­går i natio­nal­regn­skabs­lig­nin­gen. Atlas meto­den er en mere præ­cis måde at omregne valutaer…

Sta­ti­stik: Erhvervsfrekvens

Labor force par­ti­ci­pa­tion rate angi­ver stør­rel­sen af den del af befolk­nin­gen der er 15 år eller ældre og som er øko­no­misk aktive. Dvs. de men­ne­sker der yder arbejds­kraft til pro­duk­tion af varer og ser­vi­ces i en spe­ci­fik tidsperiode.

Jeg mødte aldrig under­klas­sen — Poli​ti​ken​.dk

tiggere og telefonerende

Husene er vel­holdte, gaderne er rene, og her møder man det pæne bor­ger­skab. Min skole hed Rung­sted Pri­vate Realskole, og den har længe lig­get i top-​​3 på rang­li­sten over sko­ler i Dan­mark. Over hove­d­ind­gan­gen er ordene ’Libertate et Vir­tute’ – ’Fri­hed og magt’ – prin­tet ind i cementen.

via Jeg mødte aldrig under­klas­sen — Poli​ti​ken​.dk.