Opinion

Mar­ked­sø­de­lagt jour­na­li­stik | Jour​na​li​sten​.dk

Her blev vi præ­sen­te­ret for en ny fokusgruppe-​​undersøgelse, der gav ledel­sen anled­ning til at slå alarm. Man havde nem­lig spurgt en gruppe men­ne­sker: Hvis TVA­vi­sen eller DR1 var mad, hvil­ken ret var den så? En ung fløs på bare 16 år sva­rede: Sovs og kartofler!

via Mar­ked­sø­de­lagt jour­na­li­stik | Jour​na​li​sten​.dk.

Ulig­hed og dyna­mik | Information

Uan­set hvor­dan vi for­står dyna­mi­k­ar­gu­men­tet er det altså ikke så oplagt, at det er et godt argu­ment for den vok­sende ulig­hed i Dan­mark. Nogle debat­tø­rer vil så pege på, at Dan­mark fak­tisk alle­rede er det mest lige land i ver­den og at der der­for ikke er grund til bekym­ring. Men det er jo kun et argu­ment for ulig­hed, hvis vi des­u­den for­ud­sæt­ter, at de andre lande fak­tisk har nok lig­hed. Og det kunne jo tvær­ti­mod tæn­kes, at det ikke er Dan­mark, der har for meget lig­hed, men de andre, der har for lidt.

via Ulig­hed og dyna­mik | Infor­ma­tion.

Soci­al­mi­ni­ste­ren smin­ker fat­tig­domstal | Rune Engel­breth Lar­sen Pol​.dk

Karen Hækkerup: "Velkommen til min hjemmeside"

Det er et et poli­tisk smin­ket og mis­vi­sende fat­tig­domstal, der nu er ser­ve­ret som det offi­ci­elle tal af soci­al­mi­ni­ster Karen Hæk­kerup, og som bekvemt kan benyt­tes til at baga­tel­li­sere det egent­lige omfang af Dan­marks fattigdomsproblemer …

via Soci­al­mi­ni­ste­ren smin­ker fat­tig­domstal — Poli​ti​ken​.dk.

Nøjsom­heds­il­lu­sio­nen

austerity illusion

” … som følge af chok­ket fra den sene­ste finanskrise der med­førte en eks­plo­siv stig­ning i offent­lig gæld, har det meste af Europa i de sene­ste fire år søgt en udvej i nøjsom­heds­po­li­tik­ken. Resul­ta­terne af dette eks­pe­ri­ment er enty­dige: Nøjsom­hed vir­ker ikke.”

Mark Blyth, Pro­fes­sor i Inter­na­tio­nal poli­tisk øko­nomi ved Brown Uni­ver­sity, USA