Pengeskabelse

Kan man refor­mere kapi­ta­lis­men via pen­ge­sy­ste­met? Kan penge blive gode? | Modkraft

mønter på hæld

Ole Bjergs ana­lyse af penge og reform­for­slag sæt­ter sig mel­lem to stole. Den ana­ly­ti­ske del om pen­ge­ska­belse via pri­vate ban­ker har noget for sig, men går ikke dybt nok. Reform­for­sla­gene læg­ger sig tæt op ad mone­ta­ri­stisk tan­ke­gods. Natio­nal­ban­ken skal cen­tra­li­sere samt­lige transak­tio­ner, og pen­gene skal have fuld reserve. Men pro­ble­met er kre­dit­ska­bel­sen i hele det øko­no­mi­ske system og ikke kun i ban­kerne, sna­rere end det er penge udæk­ket af en reserve. Kre­dit er pr. defi­ni­tion reser­ve­løs, om ikke uden sik­ker­hed. For­slag som Bjergs har været fremme før i histo­rien. Hvor de har inspi­re­ret for­an­drin­ger, har de aldrig vir­ket. Kre­dit­ska­belse i den pri­vate sek­tor hæn­ger nem­lig intimt sam­men med det kapi­ta­li­sti­ske samfund.

via Kan man refor­mere kapi­ta­lis­men via pen­ge­sy­ste­met? Kan penge blive gode? | Mod­kraft.

▶ The Money Myth: Jem Ben­dell at TEDxTransmedia2011 — YouTube

Jem Ben­dell is a pro­fes­sor and the owner-​​director of Lifeworth Con­sul­ting, provi­ding solu­tions for syste­mic change towards sustai­nable deve­l­op­ment. For 16 years he has con­sul­ted with busi­ness, Uni­ted Nations (UN) and civil society, while wri­ting over 100 publi­ca­tions on the social respon­si­bi­lity of organisations.

In TEDxTrans­me­dia he deno­un­ces the cri­sis in the mone­tary system

via ▶ The Money Myth: Jem Ben­dell at TEDxTransmedia2011 — YouTube.

Ban­ken tager røven på dig — Poli​ti​ken​.dk

»De fle­ste tror, at penge er mønter og sed­ler, man kan have i hån­den. Men i finans­ka­pi­ta­lis­mens tidsal­der er kun 6 pro­cent af de penge, der er i omløb, mønter og sed­ler. Resten er kre­dit­penge, som vi låner i ban­ken. Det er dem, du og jeg bru­ger til at betale for vores bolig, bil, som­mer­hus etc. Hvis jeg går ind i ban­ken og siger: »Jeg vil gerne låne 100.000 kr.«, så siger bank­man­den jo ikke: »O.k., vent et øje­blik«, hvor­ef­ter han kom­mer op fra kæl­de­ren med et bundt tusind­kro­ne­sed­ler eller guld. Nej, han siger: »Fint, Ole«, så taster han på sin pc og klik, klik, klik: »Nu sæt­ter jeg 100.000 kro­ner ind på din kas­se­kre­dit«. Poin­ten er, at ban­ken udlå­ner nogle penge, som de ikke har. Her star­ter den udbyt­ning, som ’Besæt Wall Street’-bevægelsen er en reak­tion imod«.

via Ban­ken tager røven på dig — Poli​ti​ken​.dk.

Hvem har ret til at lave vores penge? | Information

Ifølge loven er det ude­luk­kende National-​​banken, der har ret til at udstede penge. I prak­sis udste­der hver ene­ste pri­vate bank elek­tro­ni­ske penge dag ud og dag ind. Det kan skabe kri­ser som den nuvæ­rende, da Natio­nal­ban­ken reelt har mistet kon­trol­len over pen­ge­mæng­den og der­med også over sam­fund­s­ø­ko­no­mi­ens sta­bi­li­tet. Løs­nin­gen er sim­pel: hånd­hæv loven og giv Natio­nal­ban­ken mag­ten tilbage

via Hvem har ret til at lave vores penge? | Infor­ma­tion.