Økonomi

Nøjsom­heds­il­lu­sio­nen

austerity illusion

” … som følge af chok­ket fra den sene­ste finanskrise der med­førte en eks­plo­siv stig­ning i offent­lig gæld, har det meste af Europa i de sene­ste fire år søgt en udvej i nøjsom­heds­po­li­tik­ken. Resul­ta­terne af dette eks­pe­ri­ment er enty­dige: Nøjsom­hed vir­ker ikke.”

Mark Blyth, Pro­fes­sor i Inter­na­tio­nal poli­tisk øko­nomi ved Brown Uni­ver­sity, USA

Øko­no­mi­ske Model­ler I

Dette er ikke en pølsevogn

En kort gen­nem­gang af model-​​begrebet som det anven­des i øko­nomi. Model­ler kan være rig­tigt gode til at give en helt spe­ci­fik infor­ma­tion, men det kan være pro­ble­ma­tisk at man ofte anven­der dem som “viden­ska­be­ligt” grund­lag for påstande som de rent fak­tisk ingen dæk­ning giver for.

Makroø­ko­nomi – Mikroøkonomi

Økonomiske modeller

Hvad er for­skel­len på Makroø­ko­nomi og Mikroø­ko­nomi? Hvor­for er Makroø­ko­nomi cir­ku­lær og Mikroø­ko­nomi tovejs? Hvor­for er det noget slud­der når poli­ti­ke­rer bru­gere bil­le­der fra hus­hold­nin­gen når de omta­ler stats­bud­get­tet? Alt dette og fak­tisk ikke ret meget mere får du hvis du læser denne artikel …

AE: 2012 er tredje år i træk med impo­ne­rende over­skud på betalingsbalancen

AE eva­lu­e­rer Dan­marks beta­lings­ba­lance
Det går fint med at sælge Dan­marks varer i udlandet.

2012 er tredje rekordår i træk med en beta­lings­ba­lance på lige under 100 mia. kr.

De høje tal skyl­des ikke, som ellers ofte hørt, at vi eks­por­te­rer Nord­s­øo­lie — i 2012 udgjorde fortje­ne­sten på ener­gi­eks­port kun 8 mia. kr, dvs. kun ca. 8%.

Sel­skabs­skat — let­telse 2013

Det for­ly­der at rege­rin­gen nu vil sænke sel­skabs­skat­ten med 3% fra 25% til 22% Kun hver 3. sel­skab i Dan­mark beta­ler skat. Det har for­skel­lige årsa­ger — ikke mindst en lov­giv­ning der gør det let at flytte over­skud ud af lan­det og…

Cata­stroika — pri­va­ti­se­rin­gen af Grækenland

INFOWAR PRODUCTIONS præ­sen­te­rer
Cata­stroika

En doku­men­tar om pri­va­ti­se­rin­ger i Græken­land. Gen­nem for­tæl­lin­gen om andre pri­va­ti­se­rin­ger i Europa, her­un­der cata­stroi­kaen i Rusland bely­ses den Græ­ske rege­rings pri­va­ti­serxin­ger af natio­nale vær­dier. En pri­va­ti­se­ring der begrun­des med “nød­ven­dig­hed”, men som sna­rere synes at tjene mul­ti­na­tio­nale interesser.