Økonomi

Reve­a­led – the capi­ta­list net­work that runs the world — physics-​​math — 19 Octo­ber 2011 — New Scientist

AS PROTESTS against finan­cial power sweep the world this week, sci­ence may have con­fir­med the pro­testers’ worst fears. An ana­ly­sis of the rela­tions­hips between 43,000 trans­na­tio­nal cor­pora­tions has iden­ti­fied a rela­ti­vely small group of com­pa­nies, mainly banks, with dis­pro­por­tio­nate power over the glo­bal economy.

via Reve­a­led – the capi­ta­list net­work that runs the world — physics-​​math — 19 Octo­ber 2011 — New Sci­en­tist.

The IMF´s Toxic Bail-​​out Of Gre­ece And Iceland

Few Gre­eks and Icelan­ders share this view with the IMF as they have had to pay dearly for the deeds of their cor­rupt poli­ti­ci­ans and ban­kers. Iceland now enjoys the con­te­sted sta­tus of being a low-​​wage coun­try with record high pri­vate debt level and capi­tal con­trols in place to stop the cur­rency from col­lapsing. The cri­sis in Gre­ece is now the deepest in Europe in terms of con­tra­ction, unem­ploy­ment and eco­no­mic hardship.

via The IMF´s Toxic Bail-​​out Of Gre­ece And Iceland.

Tid­li­gere over­vis­mand: Det er VK-​​regeringens skyld — Poli­tiko | www.b.dk


Dansk øko­nomi var overop­he­det, men alli­ge­vel pøsede den tid­li­gere VK-​​regering ben­zin på bålet i form af øgede offent­lige udgif­ter og skat­te­let­tel­ser. Der­med bærer de skyld for kri­sens dybde, mener tid­li­gere over­vis­mand Chri­sten Sørensen.

via Tid­li­gere over­vis­mand: Det er VK-​​regeringens skyld — Poli­tiko | www.b.dk.

Pie Charts Are The Worst — Busi­ness Insider

numbers with pie options

The pie chart is easily the worst way to con­vey infor­ma­tion ever deve­l­oped in the history of data visualization.

Sure, there are other more cum­ber­some ways to arti­cu­late data. But none have the cre­di­bi­lity nor the widespread use that the pie chart has.

via Pie Charts Are The Worst — Busi­ness Insi­der.

Fører rege­rin­gen en ansvar­lig øko­no­misk poli­tik? | Kri­tisk Debat

Bag­grun­den: VKO-​​regeringen lod stå til[1]
Efter næsten ti år med VKO-​​flertal i Fol­ke­tin­get fik Dan­mark en centrum-​​venstre rege­ring i Dan­mark i okto­ber 2011. For­vent­nin­ger var store efter ti år, hvor den øko­no­mi­ske sty­ring havde sej­let under Anders Fogh Ras­mus­sen. Poli­ti­ske udfor­drin­ger blev mødt med øgede offent­lige udgif­ter, skat­te­re­duk­tion i flere omgange og intro­duk­tion af afdrags­frie bolig­lån. Huj hej, hvor det gik, bolig­pri­ser, byg­geri og beskæf­ti­gelse steg alt for hur­tigt. Enhver fagø­ko­no­misk kri­tik blev fejet af bor­det med en arro­gant bemærk­ning om, at de øko­no­mi­ske lærebø­ger burde skri­ves om. Da den øko­no­mi­ske krise satte ind i kølvan­det på den inter­na­tio­nale finanskrise var ned­t­u­ren dog helt på linje med det, som de eksi­ste­rende lærebø­ger inde­holdt; men da var Anders Fogh Ras­mus­sen krø­bet i skjul i Bruxel­les som NATOs gene­ral­se­kre­tær. Til­bage stod opryd­nings­ar­bej­det med en arbejds­løs­hed, der steg lodret, offent­lige finan­ser i en sør­ge­lig for­fat­ning og nok så alvor­ligt pri­vate erhvervsin­ve­ste­rin­ger, der næsten var halveret.

via Kri­tisk Debat — Artik­ler: Fører rege­rin­gen en ansvar­lig øko­no­misk poli­tik?.