Økonomi

Kan øko­no­misk teori og ide­o­logi hol­des adskilt? — Bag​grund​.com

Er øko­no­mi­vi­den­skab objek­tiv og er tal neut­rale? Er øko­nomi i vir­ke­lig­he­den en sam­funds­vi­den­skab, der opfø­rer sig som natur­vi­den­skab? Er det til­fæl­digt, at ledende øko­no­mer bru­ger anta­gel­ser om ide­elle markeder?

via Kan øko­no­misk teori og ide­o­logi hol­des adskilt?.

Der er brug for, at flere siger højt, at Milton Fri­ed­man tog fejl | Information

Milton Fri­ed­man havde ret i sin tro på mar­ke­dets evne til at skabe vel­stand. Men han fej­l­ede afgø­rende i sin ekstreme tro på, at mar­ke­det ikke skal sty­res. Hans berømte bog ’Det frie valg’ genud­gi­ves i anled­ning af nobel­pri­s­ø­ko­no­mens 100-​​årsdag

via Der er brug for, at flere siger højt, at Milton Fri­ed­man tog fejl | Infor­ma­tion.

Why a medi­e­val pea­sant got more vaca­tion time than you | The Great Debate

Life for the medi­e­val pea­sant was certainly no pic­nic. His life was sha­dowed by fear of famine, disease and bursts of war­fare. His diet and per­so­nal hygi­ene left much to be desi­red. But despite his reputa­tion as a mise­rable wretch, you might envy him one thing: his vacations.

via Why a medi­e­val pea­sant got more vaca­tion time than you | The Great Debate.

Ban­ken tager røven på dig — Poli​ti​ken​.dk

»De fle­ste tror, at penge er mønter og sed­ler, man kan have i hån­den. Men i finans­ka­pi­ta­lis­mens tidsal­der er kun 6 pro­cent af de penge, der er i omløb, mønter og sed­ler. Resten er kre­dit­penge, som vi låner i ban­ken. Det er dem, du og jeg bru­ger til at betale for vores bolig, bil, som­mer­hus etc. Hvis jeg går ind i ban­ken og siger: »Jeg vil gerne låne 100.000 kr.«, så siger bank­man­den jo ikke: »O.k., vent et øje­blik«, hvor­ef­ter han kom­mer op fra kæl­de­ren med et bundt tusind­kro­ne­sed­ler eller guld. Nej, han siger: »Fint, Ole«, så taster han på sin pc og klik, klik, klik: »Nu sæt­ter jeg 100.000 kro­ner ind på din kas­se­kre­dit«. Poin­ten er, at ban­ken udlå­ner nogle penge, som de ikke har. Her star­ter den udbyt­ning, som ’Besæt Wall Street’-bevægelsen er en reak­tion imod«.

via Ban­ken tager røven på dig — Poli​ti​ken​.dk.

Dan­marks for­mue i udlan­det svul­mer op — Øko­nomi | www​.busi​ness​.dk

Dan­mark hober penge sam­men i udlan­det på en måde, som aldrig før er set i histo­rien. Alene i de før­ste tre måne­der i år er Dan­marks uden­land­ske for­mue ste­get med hele 57 mil­li­ar­der kr., så den nu er oppe på vold­somme 658 mil­li­ar­der kr., viser nye tal fra Dan­marks Nationalbank.

via Dan­marks for­mue i udlan­det svul­mer op — Øko­nomi | www​.busi​ness​.dk.

The euro-​​zone eco­nomy: The long road back | The Economist

Europe is to be con­gra­tu­la­ted on avoi­ding a Depres­sion (in most of its mem­ber sta­tes) and a cata­strop­hic break-​​up (for now). But if Europe’s lea­ders are wise they would use this occa­sion not to cele­brate but to reflect on just how badly they have per­for­med, and to get busy lear­ning from their mistakes.

via The euro-​​zone eco­nomy: The long road back | The Eco­no­mist.