Erhvervslivets rammevilkår

Sel­skabs­skat — let­telse 2013

Det for­ly­der at rege­rin­gen nu vil sænke sel­skabs­skat­ten med 3% fra 25% til 22% Kun hver 3. sel­skab i Dan­mark beta­ler skat. Det har for­skel­lige årsa­ger — ikke mindst en lov­giv­ning der gør det let at flytte over­skud ud af lan­det og…