Dansk økonomi

Fører rege­rin­gen en ansvar­lig øko­no­misk poli­tik? | Kri­tisk Debat

Bag­grun­den: VKO-​​regeringen lod stå til[1]
Efter næsten ti år med VKO-​​flertal i Fol­ke­tin­get fik Dan­mark en centrum-​​venstre rege­ring i Dan­mark i okto­ber 2011. For­vent­nin­ger var store efter ti år, hvor den øko­no­mi­ske sty­ring havde sej­let under Anders Fogh Ras­mus­sen. Poli­ti­ske udfor­drin­ger blev mødt med øgede offent­lige udgif­ter, skat­te­re­duk­tion i flere omgange og intro­duk­tion af afdrags­frie bolig­lån. Huj hej, hvor det gik, bolig­pri­ser, byg­geri og beskæf­ti­gelse steg alt for hur­tigt. Enhver fagø­ko­no­misk kri­tik blev fejet af bor­det med en arro­gant bemærk­ning om, at de øko­no­mi­ske lærebø­ger burde skri­ves om. Da den øko­no­mi­ske krise satte ind i kølvan­det på den inter­na­tio­nale finanskrise var ned­t­u­ren dog helt på linje med det, som de eksi­ste­rende lærebø­ger inde­holdt; men da var Anders Fogh Ras­mus­sen krø­bet i skjul i Bruxel­les som NATOs gene­ral­se­kre­tær. Til­bage stod opryd­nings­ar­bej­det med en arbejds­løs­hed, der steg lodret, offent­lige finan­ser i en sør­ge­lig for­fat­ning og nok så alvor­ligt pri­vate erhvervsin­ve­ste­rin­ger, der næsten var halveret.

via Kri­tisk Debat — Artik­ler: Fører rege­rin­gen en ansvar­lig øko­no­misk poli­tik?.

Øko­no­mer: Rege­rin­gens skøn er for opti­mi­stisk | Poli​ti​ken​.dk

Rege­rin­gens ned­ju­ste­ring i for­vent­nin­gerne til dansk øko­nomi bli­ver næppe den sidste.

Det mener flere øko­no­mer, efter at for­vent­nin­gen til i år er sat ned til 0,5 pro­cent fra de 1,2 pro­cent, der var skøn­net i december.

Øko­no­mer har flere gange kri­ti­se­ret rege­rin­gen for at være for opti­mi­sti­ske i deres skøn for væk­sten, og trods man­da­gens ned­ju­ste­ring tviv­ler flere sta­dig på, at det er nok.

via Øko­no­mer: Rege­rin­gens skøn er for opti­mi­stisk — Poli​ti​ken​.dk.

Fuld tryk på svensk øko­nomi | www​.busi​ness​.dk

Mens Dan­mark sneg­ler sig af sted, og står til at få en øko­no­misk vækst nede omkring nul pro­cent i år, så spur­ter Sve­rige igen af sted i rask fart.

Det skyl­des blandt andet, at den sven­ske rege­ring med Fredrik Rein­feldt i spid­sen har lem­pet finans­po­li­tik­ken. 23 mil­li­ar­der kr., eller godt og vel 0,7 pro­cent af brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet (BNP), har Sve­rige brændt af i år på øgede offent­lige inve­ste­rin­ger, mere forsk­ning og en sænk­ning af sel­skabs­skat­ten fra 26,3 til 22,0 procent.

Det er en sti­mu­lans­pakke af nogen­lunde til­sva­rende stør­relse, som de øko­no­mi­ske vis­mænd har anbe­fa­let her­hjemme, men som den dan­ske rege­ring ind­til videre har afvist som værende unødvendig.

via Fuld tryk på svensk øko­nomi — Glo­bal | www​.busi​ness​.dk.

Det Øko­no­mi­ske Råd: Rege­rin­gens poli­tik påvir­ker væk­sten nega­tivt | Nyhe­der | DR


Den stramme reform­po­li­tik, som der er ble­vet ført siden 2011, påvir­ker væk­sten nega­tiv og vil gøre det igen i 2014.

For de offent­lige finan­ser er stærke nok til, at man kan begynde at føre en mere lem­pe­lig finanspolitik.

Sådan lyder det i en dis­kus­sions­op­læg fra Det Øko­no­mi­ske Råd, der ledes af fire øko­no­mi­ske vis­mænd og består af i alt 25 per­so­ner, som føl­ger den øko­no­mi­ske udvik­ling både her og nu og i et læn­gere perspektiv.

- Den stramme finans­po­li­tik, der har været først siden 2011, og som plan­læg­ges gen­nem­ført i de kom­mende år, bidra­ger nega­tivt til væk­sten, står der på den tredje af rap­por­tens 279 sider, som Det Øko­no­mi­ske Råd altså kal­der et diskussionsoplæg.

via Det Øko­no­mi­ske Råd: Rege­rin­gens poli­tik påvir­ker væk­sten nega­tivt | Nyhe­der | DR.

Ves­ta­ger i opgør med “nødvendigheden”

Vækst­pla­nen er eksem­pel­vis en helt bevidst pri­o­ri­te­ring, hvor vi bru­ger færre penge på klas­sisk offent­ligt leve­ret vel­færd, end refor­merne egent­lig giver os råd til, for at kunne give bedre mulig­he­der for at drive og udvikle virk­som­he­der i Dan­mark. Det er ikke nød­ven­digt, det er et valg.

Mar­grethe Ves­ta­ger, Økonomi-​​, inden­rigs– og vicestatsminister

via Ves­ta­ger i opgør med »nød­ven­dig­he­den« — Poli­tik | www​.bt​.dk.

Dan­ske virk­som­he­der flyt­ter pro­duk­tio­nen hjem igen | DR

Endelig kan de atter vende hjem til Danmark

Ende­lig kan de atter vende hjem til Danmark

Mange dan­ske virk­som­he­der for­try­der, når de har out­sour­cet pro­duk­tio­nen til uden­land­ske under­le­ve­ran­dø­rer. Hver femte ven­der hjem igen, viser ny under­sø­gelse.
23. Maj 2013 kl. 18:41Hver femte virk­som­hed, der har out­sour­cet pro­duk­tion til uden­land­ske under­le­ve­ran­dø­rer, har truk­ket arbejds­plad­serne hjem igen, inden der er gået fem år. Det viser en ny omfat­tende kortlægning.

via Dan­ske virk­som­he­der flyt­ter pro­duk­tio­nen hjem igen | Nyhe­der | DR.

Hvad dælen nøler vi for? | Information

Gylden maske

Vi ken­der reto­rik­ken: ’Hvor skal pen­gene komme fra?’, ’Det må ikke blive dyrere at være dan­sker’. Ofte sekun­de­ret af man­traet: ’Vi’ skal spare og arbejde mere for at få råd til frem­ti­dens udfordringer.

Skulle ’vi’ ikke lige standse op et øje­blik, og se på, hvad BNP-​​økonomerne har at sige om disse for­hold. Den her i lan­det høje­ste BNP-​​økonomiske sag­kund­skab, der benyt­tes, når offent­lige kom­mis­sio­ner ned­sæt­tes og rede­gø­rel­ser for lan­dets øko­no­mi­ske ve og vel skal kort­læg­ges, har et stort set sam­men­fal­dende syn på BNP-​​væksten frem mod år 2050 under for­ud­sæt­ning af busi­ness as usual.

via Hvad dælen nøler vi for? | Infor­ma­tion.