Dansk Økonomi > Eksterne artikler

Det Øko­no­mi­ske Råd: Rege­rin­gens poli­tik påvir­ker væk­sten nega­tivt | Nyhe­der | DR


Den stramme reform­po­li­tik, som der er ble­vet ført siden 2011, påvir­ker væk­sten nega­tiv og vil gøre det igen i 2014.

For de offent­lige finan­ser er stærke nok til, at man kan begynde at føre en mere lem­pe­lig finanspolitik.

Sådan lyder det i en dis­kus­sions­op­læg fra Det Øko­no­mi­ske Råd, der ledes af fire øko­no­mi­ske vis­mænd og består af i alt 25 per­so­ner, som føl­ger den øko­no­mi­ske udvik­ling både her og nu og i et læn­gere perspektiv.

- Den stramme finans­po­li­tik, der har været først siden 2011, og som plan­læg­ges gen­nem­ført i de kom­mende år, bidra­ger nega­tivt til væk­sten, står der på den tredje af rap­por­tens 279 sider, som Det Øko­no­mi­ske Råd altså kal­der et diskussionsoplæg.

via Det Øko­no­mi­ske Råd: Rege­rin­gens poli­tik påvir­ker væk­sten nega­tivt | Nyhe­der | DR.