Diverse

Paul Craig Roberts — Inci­pi­ent Fascist State

Paul Craig Roberts (born April 3, 1939) is an Ame­ri­can eco­no­mist and a colum­nist for Cre­a­tors Syn­di­cate. He ser­ved as an Assi­stant Secre­tary of the Trea­sury in the Rea­gan Admi­ni­stra­tion and was noted as a co-​​founder of Rea­ga­no­mics.[1] He is a for­mer edi­tor and colum­nist for the Wall Street Jour­nal, Busi­ness Week, and Scripps Howard News Ser­vice. He has testi­fied before con­gres­sio­nal com­mit­tees on 30 occa­sions on issues of eco­no­mic policy.

Any­one who doesn’t believe that the US is an inci­pi­ent fascist state needs only to con­sult the latest assault on civil liberty by Fox News (sic). Instead of infor­m­ing citizens, Fox News (sic) informs on citizens. Jason Ditz reports (antiwar​.com Dec. 28) that Fox News (sic) “no lon­ger con­tent to sim­ply shill for a growing police state,” tur­ned in a grand­mo­t­her to the Depart­ment of Homeland Security for­making “anti-​​American comments.”

via Paul Craig Roberts — Inci­pi­ent Fascist State.

Libe­ra­lis­mens kujonstatus

I dansk poli­tik pres­ser Libe­ral Alli­ance dis­kur­sen ud i en vin­kel, hvor den per­son­lige fri­hed går forud for det soci­ale samvirke. Et emne der skin­ner sær­ligt igen­nem i deres par­ti­pro­gram. Den enkel­tes fri­hed står abso­lut højest. Men er det sandt at fri­he­den står højere end samvir­ket og det sociale?

via Libe­ra­lis­mens kujon­sta­tus.

Dan­skerne afvi­ser nul­vækst i det offent­lige | UGEBREVET A4

Danskerne parate til at lade offentlige udgifter stige

Lan­dets stør­ste parti, Ven­stre, mar­ke­rer sig med et bud­skab om at fast­fryse udgif­terne til det offent­lige. Men ifølge en ny under­sø­gelse er et klart fler­tal af dan­skere indstil­let på at lade de offent­lige udgif­ter stige. Fler­tal­let er også parat til at betale mere i skat for bedre hospi­ta­ler og ældrepleje.

via Dan­skerne afvi­ser nul­vækst i det offent­lige | UGEBREVET A4.

Vær Nær | Tor Nørretranders

Tor Nørretranders

Tor Nør­re­tran­ders sene­ste bog, værså’artig ( og tak til Tor ): UhDK: Den for tiden mest anvendte og mest popu­lære — i ordets egent­lige betyd­ning — intel­lek­tu­elle disci­plin må siges at være Øko­no­mien. Alle for­hol­der sig øko­no­misk hele tiden. Det kan…

Google, Face­book, Apple, Micro­soft and Even More Tech Com­pa­nies Caught Spy­ing For the US NSA | Giz­modo UK

Wow. Not­hing is sacred. The Was­hin­g­ton Post has discove­red that the US’ Natio­nal Security Agency and the FBI have tea­med up to tap into the ser­vers of nine US tech companies—Microsoft, Google, Face­book, Apple, you name it—and have extra­cted e-​​mails, pho­to­graphs, audio, video, docu­ments and con­nection logs. They basi­cally have free reign to take wha­te­ver they want. And they’ve been doing it since 2007

via Google, Face­book, Apple, Micro­soft and Even More Tech Com­pa­nies Caught Spy­ing For the US NSA (Upda­ted) | Giz­modo UK.

Hånd­vær­ker søges: Du skal tale polsk! | Ekstra Bladet

Nu er det ikke læn­gere nok at have skruet hæn­derne ordent­ligt på, hvis man vil have et job i byg­ge­bran­chen. For selv om du kan pudse faca­der snor­lige, er det ikke nød­ven­dig­vis nok til at få et job.

Der er nem­lig den hage, at man skal kunne tale polsk. Selv om job­bet er i Køben­havns Kommune.

via Ekstra Bla­det — Hånd­vær­ker søges: Du skal tale polsk!.

The Bomb Didn’t Beat Japan… Sta­lin Did — By Ward Wil­son | Foreign Policy

The Uni­ted Sta­tes bom­bed Hiros­hima on August 6 and Naga­saki on August 9, when the Japa­nese finally suc­cum­bed to the threat of furt­her nuclear bom­bard­ment and sur­ren­de­red. The sup­port for this nar­ra­tive runs deep. But there are three major pro­blems with it, and, taken toget­her, they sig­ni­fi­cantly under­mine the tra­di­tio­nal inter­pre­ta­tion of the Japa­nese surrender.

via The Bomb Didn’t Beat Japan… Sta­lin Did — By Ward Wil­son | Foreign Policy.