Author Archive for Mikkel Zøllner Andersen

Den dovne arbejds­løse … et fabeldyr

Her er det endegyldige bevis: Den dovne arbejdsløse eksisterer!

I arbejds­løs­heds­de­bat­ten foku­se­res ofte på den enkelte ledi­ges moti­va­tion. Med Carina-”sagen”, ”Dovne” Robert, Asger Aamund og de lang­tids­le­dige, og senest en ny bølge af urig­tige oplys­nin­ger fra arbejds­gi­ver­side om hvor svært det er at finde arbejds­vil­lige dan­skere, ska­bes et generaliseret…

OECD ankla­ges for fejl­a­na­ly­ser af dansk øko­nomi — Øko­nomi | www​.busi​ness​.dk

Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd sår tvivl om, hvor meget de øko­no­mi­ske eks­per­ter i den inter­na­tio­nale orga­ni­sa­tion OECD ved om Dan­marks øko­nomi. Mis­vi­sende prog­no­ser fra den tone­an­gi­vende orga­ni­sa­tion kan betyde, at Dan­mark går glip af inve­ste­rin­ger og arbejds­plad­ser, vur­de­res det.

via OECD ankla­ges for fejl­a­na­ly­ser af dansk øko­nomi — Øko­nomi | www​.busi​ness​.dk.