Monthly Archives: oktober 2013

EU’s spa­re­kurs koster op imod 20.000 dan­ske job de kom­mende år | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd

EU’s spa­re­kurs koster i disse år tusin­der af dan­ske arbejds­plad­ser. Bereg­nin­ger viser, at de finans­po­li­ti­ske stram­nin­ger, der lige nu lig­ger i stø­be­skeen i EU, vil komme til at koste ca. 20.000 dan­ske arbejds­plad­ser frem mod 2016. Spa­re­kur­sen vil næste år mind­ske BNP-​​væksten med ca. 0,4 pct. point.

via EU’s spa­re­kurs koster op imod 20.000 dan­ske job de kom­mende år | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd.

For­skere: Pak dog gule­rød­derne væk | UGEBREVET A4

klip en finger

Det er for­fejlet, når poli­ti­kerne tror, at ledige kan pres­ses øko­no­misk til at arbejde, siger for­skere. For der er alt for lidt viden om den reelle effekt af øko­no­mi­ske inci­ta­men­ter. Fjern for­hin­drin­gerne i ste­det, lyder det. Øko­no­mi­pro­fes­sor mener dog sta­dig, at mange dan­skere får for lidt ud af at arbejde.

via For­skere: Pak dog gule­rød­derne væk | UGEBREVET A4.

Sta­ti­stik: BNI pr. ind­byg­ger — Atlas metoden

BNI per ind­byg­ger et mål af per-​​​​capita natio­na­lind­kom­sten, som ofte anven­des ved sam­men­lig­ning af for­skel­lige lan­des vel­stand. Den bereg­nes på grund­lag af Brut­to­na­tio­na­lind­kom­sten, et af de begre­ber, som ind­går i natio­nal­regn­skabs­lig­nin­gen. Atlas meto­den er en mere præ­cis måde at omregne valutaer…

Sta­ti­stik: Erhvervsfrekvens

Labor force par­ti­ci­pa­tion rate angi­ver stør­rel­sen af den del af befolk­nin­gen der er 15 år eller ældre og som er øko­no­misk aktive. Dvs. de men­ne­sker der yder arbejds­kraft til pro­duk­tion af varer og ser­vi­ces i en spe­ci­fik tidsperiode.

Gold­man Sachs: Krig med­fø­rer frem­gang for cyk­li­ske aktier

Inve­ste­rings­ban­ken Gold­man Sachs ana­ly­se­rer hvor­le­des en række krige har påvir­ket de euro­pæ­i­ske aktie­mar­ke­der histo­risk. Forud for aktio­nerne har defen­sive aktier out­per­for­met de mere cyk­li­ske aktier. Efter en påbe­gyndt krig har cyk­li­ske aktier kla­ret sig bedst i takt med fal­dende risi­ko­p­ræ­mier. Ban­ken ven­ter der­for, at en krig­ser­klæ­ring mod Irak vil være sær­ligt godt nyt for IT-​​, elek­tro­nik– og stålaktierne.

via Gold­man Sachs: Krig med­fø­rer frem­gang for cyk­li­ske aktier.

Ny forsk­ning: Læs en god bog og bliv et bedre men­ne­ske | Viden​skab​.dk

For før­ste gang kan for­skerne måle, at fin­kul­tu­rel lit­te­ra­tur sti­mu­le­rer vores evne til at for­stå andres følel­ser og moti­ver. De peger på, at læs­ning kan hjælpe os til at blive soci­alt vel­fun­ge­rende mennesker.

via Ny forsk­ning: Læs en god bog og bliv et bedre men­ne­ske | Viden​skab​.dk.