Monthly Archives: september 2013

Debat­ten om de ”dovne arbejds­løse” hvi­ler på en myte | AE

den-store-bastian

Mod­sat det ind­tryk man ofte får i den offent­lige og poli­ti­ske debat, er der ikke noget der tyder på, at det dan­ske arbejds­mar­ked fun­ge­rer dår­ligt. Der er hel­ler ikke empi­risk belæg for, at det er ble­vet van­ske­li­gere at få besat de ledige stil­lin­ger. Debat­ten om det dan­ske arbejds­mar­ked bør ikke føres på bag­grund af for­domme og enkelt­stå­ende til­fælde der fører til myte­dan­nelse og misforståelser.

via Debat­ten om de ”dovne arbejds­løse” hvi­ler på en myte | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd.

Aku­tjob hjæl­per ikke aku­t­le­dige | UGEBREVET A4

For præ­cis et halvt år siden kaldte finans­mi­ni­ster Bjarne Cory­don den nye akutjob-​​ordning for en fuldt og dæk­kende løs­ning. Nu viser nye tal, at kun hvert syvende aku­tjob går til en lang­tids­le­dig. Det sva­rer til, at kun 3.330 aku­tjob er gået til de arbejds­løse. 3F-​​formanden kal­der det en kata­strofe og kræ­ver poli­tisk hand­ling. Eks­per­ter mener, at ord­nin­gen er et cir­kus, der gør grin med de ledige. Rege­ring­s­top er tavs.

via Aku­tjob hjæl­per ikke aku­t­le­dige | UGEBREVET A4.

OECD ankla­ges for fejl­a­na­ly­ser af dansk øko­nomi — Øko­nomi | www​.busi​ness​.dk

Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd sår tvivl om, hvor meget de øko­no­mi­ske eks­per­ter i den inter­na­tio­nale orga­ni­sa­tion OECD ved om Dan­marks øko­nomi. Mis­vi­sende prog­no­ser fra den tone­an­gi­vende orga­ni­sa­tion kan betyde, at Dan­mark går glip af inve­ste­rin­ger og arbejds­plad­ser, vur­de­res det.

via OECD ankla­ges for fejl­a­na­ly­ser af dansk øko­nomi — Øko­nomi | www​.busi​ness​.dk.

Jeg mødte aldrig under­klas­sen — Poli​ti​ken​.dk

tiggere og telefonerende

Husene er vel­holdte, gaderne er rene, og her møder man det pæne bor­ger­skab. Min skole hed Rung­sted Pri­vate Realskole, og den har længe lig­get i top-​​3 på rang­li­sten over sko­ler i Dan­mark. Over hove­d­ind­gan­gen er ordene ’Libertate et Vir­tute’ – ’Fri­hed og magt’ – prin­tet ind i cementen.

via Jeg mødte aldrig under­klas­sen — Poli​ti​ken​.dk.

Kan øko­no­misk teori og ide­o­logi hol­des adskilt? — Bag​grund​.com

Er øko­no­mi­vi­den­skab objek­tiv og er tal neut­rale? Er øko­nomi i vir­ke­lig­he­den en sam­funds­vi­den­skab, der opfø­rer sig som natur­vi­den­skab? Er det til­fæl­digt, at ledende øko­no­mer bru­ger anta­gel­ser om ide­elle markeder?

via Kan øko­no­misk teori og ide­o­logi hol­des adskilt?.