Monthly Archives: august 2013

Ban­ken tager røven på dig — Poli​ti​ken​.dk

»De fle­ste tror, at penge er mønter og sed­ler, man kan have i hån­den. Men i finans­ka­pi­ta­lis­mens tidsal­der er kun 6 pro­cent af de penge, der er i omløb, mønter og sed­ler. Resten er kre­dit­penge, som vi låner i ban­ken. Det er dem, du og jeg bru­ger til at betale for vores bolig, bil, som­mer­hus etc. Hvis jeg går ind i ban­ken og siger: »Jeg vil gerne låne 100.000 kr.«, så siger bank­man­den jo ikke: »O.k., vent et øje­blik«, hvor­ef­ter han kom­mer op fra kæl­de­ren med et bundt tusind­kro­ne­sed­ler eller guld. Nej, han siger: »Fint, Ole«, så taster han på sin pc og klik, klik, klik: »Nu sæt­ter jeg 100.000 kro­ner ind på din kas­se­kre­dit«. Poin­ten er, at ban­ken udlå­ner nogle penge, som de ikke har. Her star­ter den udbyt­ning, som ’Besæt Wall Street’-bevægelsen er en reak­tion imod«.

via Ban­ken tager røven på dig — Poli​ti​ken​.dk.

Paul Craig Roberts — Inci­pi­ent Fascist State

Paul Craig Roberts (born April 3, 1939) is an Ame­ri­can eco­no­mist and a colum­nist for Cre­a­tors Syn­di­cate. He ser­ved as an Assi­stant Secre­tary of the Trea­sury in the Rea­gan Admi­ni­stra­tion and was noted as a co-​​founder of Rea­ga­no­mics.[1] He is a for­mer edi­tor and colum­nist for the Wall Street Jour­nal, Busi­ness Week, and Scripps Howard News Ser­vice. He has testi­fied before con­gres­sio­nal com­mit­tees on 30 occa­sions on issues of eco­no­mic policy.

Any­one who doesn’t believe that the US is an inci­pi­ent fascist state needs only to con­sult the latest assault on civil liberty by Fox News (sic). Instead of infor­m­ing citizens, Fox News (sic) informs on citizens. Jason Ditz reports (antiwar​.com Dec. 28) that Fox News (sic) “no lon­ger con­tent to sim­ply shill for a growing police state,” tur­ned in a grand­mo­t­her to the Depart­ment of Homeland Security for­making “anti-​​American comments.”

via Paul Craig Roberts — Inci­pi­ent Fascist State.

Dan­marks for­mue i udlan­det svul­mer op — Øko­nomi | www​.busi​ness​.dk

Dan­mark hober penge sam­men i udlan­det på en måde, som aldrig før er set i histo­rien. Alene i de før­ste tre måne­der i år er Dan­marks uden­land­ske for­mue ste­get med hele 57 mil­li­ar­der kr., så den nu er oppe på vold­somme 658 mil­li­ar­der kr., viser nye tal fra Dan­marks Nationalbank.

via Dan­marks for­mue i udlan­det svul­mer op — Øko­nomi | www​.busi​ness​.dk.

Kraf­tig stig­ning i antal­let af dan­ske hjem­løse — Poli​ti​ken​.dk

Ifølge de nye tal er der 5.820 hjem­løse i Dan­mark. 530 flere end i 2011, hvor antal­let af hje­møse sidst blev opjort. En stig­ning på 10 pro­cent. Ser man på tal­lene fra SFI’s måling i 2009, er antal­let af hjem­løse i Dan­mark over de sen­ste fire år ste­get med 821 per­so­ner, hvad der sva­rer til 16 procent.

via Kraf­tig stig­ning i antal­let af dan­ske hjem­løse — Poli​ti​ken​.dk.

The euro-​​zone eco­nomy: The long road back | The Economist

Europe is to be con­gra­tu­la­ted on avoi­ding a Depres­sion (in most of its mem­ber sta­tes) and a cata­strop­hic break-​​up (for now). But if Europe’s lea­ders are wise they would use this occa­sion not to cele­brate but to reflect on just how badly they have per­for­med, and to get busy lear­ning from their mistakes.

via The euro-​​zone eco­nomy: The long road back | The Eco­no­mist.