Monthly Archives: juni 2013

Ulig­hed og dyna­mik | Information

Uan­set hvor­dan vi for­står dyna­mi­k­ar­gu­men­tet er det altså ikke så oplagt, at det er et godt argu­ment for den vok­sende ulig­hed i Dan­mark. Nogle debat­tø­rer vil så pege på, at Dan­mark fak­tisk alle­rede er det mest lige land i ver­den og at der der­for ikke er grund til bekym­ring. Men det er jo kun et argu­ment for ulig­hed, hvis vi des­u­den for­ud­sæt­ter, at de andre lande fak­tisk har nok lig­hed. Og det kunne jo tvær­ti­mod tæn­kes, at det ikke er Dan­mark, der har for meget lig­hed, men de andre, der har for lidt.

via Ulig­hed og dyna­mik | Infor­ma­tion.

Libe­ra­lis­mens kujonstatus

I dansk poli­tik pres­ser Libe­ral Alli­ance dis­kur­sen ud i en vin­kel, hvor den per­son­lige fri­hed går forud for det soci­ale samvirke. Et emne der skin­ner sær­ligt igen­nem i deres par­ti­pro­gram. Den enkel­tes fri­hed står abso­lut højest. Men er det sandt at fri­he­den står højere end samvir­ket og det sociale?

via Libe­ra­lis­mens kujon­sta­tus.

Rege­rin­gens mange refor­mer øger ulig­he­den | Information

Fem store refor­mer. Fem refor­mer som alle har øget uligheden.

Sådan lyder reg­ne­styk­ket, efter at finans­mi­ni­ster Bjarne Corydon(S) nu har opgjort, hvor­dan refor­merne af før­tids– og fleksjob, kon­tant­hjælp samt SU’en har påvir­ket den såkaldte gini-​​koefficient. Målet for ind­komstulig­he­den, hvor nul sva­rer til, at alle har den samme ind­komst og 100 til, at en enkelt har det hele[

via Rege­rin­gens mange refor­mer øger ulig­he­den | Infor­ma­tion.

Sult ryk­ker dit poli­ti­ske stå­sted | Viden​skab​.dk

Hvis vi er sultne, når vi bli­ver spurgt om vores hold­ning til vel­færd, så er vi mere til­bø­je­lige til at støtte en social vel­færds­po­li­tik, viser ny dansk forsk­ning. Det er en bio­lo­gisk impuls, som sik­rer overlevelse.

via Sult ryk­ker dit poli­ti­ske stå­sted | Viden​skab​.dk.