Monthly Archives: maj 2013

The Bomb Didn’t Beat Japan… Sta­lin Did — By Ward Wil­son | Foreign Policy

The Uni­ted Sta­tes bom­bed Hiros­hima on August 6 and Naga­saki on August 9, when the Japa­nese finally suc­cum­bed to the threat of furt­her nuclear bom­bard­ment and sur­ren­de­red. The sup­port for this nar­ra­tive runs deep. But there are three major pro­blems with it, and, taken toget­her, they sig­ni­fi­cantly under­mine the tra­di­tio­nal inter­pre­ta­tion of the Japa­nese surrender.

via The Bomb Didn’t Beat Japan… Sta­lin Did — By Ward Wil­son | Foreign Policy.

Fuld tryk på svensk øko­nomi | www​.busi​ness​.dk

Mens Dan­mark sneg­ler sig af sted, og står til at få en øko­no­misk vækst nede omkring nul pro­cent i år, så spur­ter Sve­rige igen af sted i rask fart.

Det skyl­des blandt andet, at den sven­ske rege­ring med Fredrik Rein­feldt i spid­sen har lem­pet finans­po­li­tik­ken. 23 mil­li­ar­der kr., eller godt og vel 0,7 pro­cent af brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet (BNP), har Sve­rige brændt af i år på øgede offent­lige inve­ste­rin­ger, mere forsk­ning og en sænk­ning af sel­skabs­skat­ten fra 26,3 til 22,0 procent.

Det er en sti­mu­lans­pakke af nogen­lunde til­sva­rende stør­relse, som de øko­no­mi­ske vis­mænd har anbe­fa­let her­hjemme, men som den dan­ske rege­ring ind­til videre har afvist som værende unødvendig.

via Fuld tryk på svensk øko­nomi — Glo­bal | www​.busi​ness​.dk.

Antal­let af hjem­løse sti­ger dra­ma­tisk | Nyhe­der | DR

hjemløse ved busstoppested

En ny optæl­ling fore­ta­get af Det Natio­nale Forsk­nings­cen­ter for Vel­færd (SFI) i år viser nem­lig, at antal­let af hjem­løse i Dan­mark er vok­set fra godt 5000 til knap 6000 på bare to år, skri­ver Poli­ti­ken. Især mange flere unge men­ne­sker ender på gader, her­ber­ger og forsorgshjem.

via Antal­let af hjem­løse sti­ger dra­ma­tisk | DR.

Fat­tig­dom­men fort­sæt­ter med at stige i Dan­mark | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd

Little Champlain Street, Quebec City, QC, 1916

Fat­tig­dom­men fort­sæt­ter med at vokse i Dan­mark, og der er nu 346000 fat­tige — fra­reg­nes stu­de­rende er der 234000 fat­tige i Dan­mark — det er en stig­ning på 83000 per­so­ner siden 2002, eller hvad der sva­rer til en stig­ning på 55 pro­cent i peri­o­den 2002–2009 — en stor del af for­kla­rin­gen på, at fat­tig­dom­men er ste­get så meget i Dan­mark, skal fin­des i den førte fordelingspolitik.

via Fat­tig­dom­men fort­sæt­ter med at stige i Dan­mark | Arbej­der­be­væ­gel­sens Erhvervs­råd.

Valgte VK-​​regeringen DF’s støtte frem for kon­ven­tio­nerne? | Information

Uan­set hvor ansva­ret for den ulov­lige og kon­ven­tions­stri­dige behand­ling af hund­red­vis af sager om ind­føds­ret ender med at blive pla­ce­ret, og hvilke kon­se­kven­ser det får, er der alle­rede meget, man kan lære af sagen. Det står dog alle­rede klart for mig, at der har her­sket uhyr­lige og for rets­sam­fun­det usunde for­hold i Integrationsministeriet.

Hanne Ager­snap, for­hen­væ­rende MF,

ind­føds­retsord­fø­rer for SF

via Valgte VK-​​regeringen DF’s støtte frem for kon­ven­tio­nerne? | Infor­ma­tion.

”Kuns­ka­perna om hjär­nan förän­drar allt” | DN​.SE

Hjär­n­forsk­nin­gen är på väg att revo­lu­tio­nera vår syn på oss själva och vär­l­den. Vi har inte en mystisk ”själ” – det hand­lar om nerv­kop­plin­gar i hjär­nan som går att påverka, menar för­fat­ta­ren Lone Frank som kom­mer med en ny bok i ämnet.

via ”Kuns­ka­perna om hjär­nan förän­drar allt” — DN​.SE.

Baby-​​Sitting the Eco­nomy | Slate

The Capi­tol Hill co-​​op adop­ted one fairly natu­ral solu­tion. It issued scrip—pieces of paper equi­va­lent to one hour of baby-​​sitting time. Baby sit­ters would receive the appro­p­ri­ate num­ber of coupons directly from the baby sit­tees. This made the system self-​​enforcing: Over time, each couple would auto­ma­ti­cally do as much baby-​​sitting as it recei­ved in return. As long as the people were reliable—and these young pro­fes­sio­nals certainly were—what could go wrong?

via Baby-​​Sitting the Eco­nomy — Slate Maga­zine.